Samenvatting

Hier presenteren wij de Zwolse begroting 2016. In voorgaande jaren stond de begroting in de vorm van een PDF bestand op de site van Zwolle. Dit jaar is het mogelijk om binnen dit bestand onderwerpen aan te klikken om direct op de gewenste plek in de begroting te komen.

Deze werkwijze is een stap in het proces dat er toe moet leiden dat de stukken van de beleidscyclus (begroting, beleidsrapportages en jaarstukken) digitaal snel en gestructureerd via een “doorkliksysteem” te raadplegen zijn. Bovendien streven wij er naar op verschillende detailniveaus informatie te leveren. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zal dit proces de komende jaren vorm krijgen.

In het hoofdstuk “van Perspectiefnota tot begroting is de algemene beschouwing opgenomen en zijn de financiële kaders waarbinnen de gemeente werkt, geschetst. In de beleidsparagrafen zijn rond de bestuurlijke thema’s bestuur en dienstverlening, sociaal domein, bezuinigingen en investeringen dwarsverbanden gelegd tussen wat in de diverse beleidsprogramma’s is opgenomen, waardoor een totaal beeld ontstaat. Het programma 18 is aan de begroting toegevoegd. De bedrijfsvoering staat hierin centraal en de indirecte kosten van de organisatie worden hierin gepresenteerd. De paragraaf bedrijfsvoering is hierdoor komen te vervallen. De begroting wordt gecompleteerd met de verplichte paragrafen.

In het bijlagenboek zijn financiële specificaties gepresenteerd.

Inwoners

124.000

Bedrijven en instellingen

8.000

Verenigingen

700