Baten en lasten

Omschrijving/programma

begroting 2016

begroting 2016

vòòr reservemutaties

na reservemutaties

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Programma's

1 Volkshuisvesting

1.599

1.008

-591

1.599

1.008

-591

2 Economie

1.728

753

-975

1.728

785

-943

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

5.998

8.923

2.925

9.642

11.628

1.986

4 Groene leefomgeving en milieu

2.384

-2.384

2.896

500

-2.396

5 Ruimte en cultuurhistorie

1.134

-1.134

4.355

-4.355

6 Onderwijs

21.077

3.429

-17.648

21.077

3.453

-17.624

7 Veiligheid

11.196

610

-10.586

11.196

610

-10.586

8 Integraal beheer openbare ruimte

44.570

26.165

-18.405

45.053

26.685

-18.368

9 Cultuur

16.710

43

-16.667

16.710

43

-16.667

10 Sport

8.382

1.084

-7.298

8.613

1.617

-6.996

Pilot Sociaal domein

11 Samenleving

13.040

22

-13.018

13.040

31

-13.009

12 Inwonersondersteuning

91.685

8.023

-83.662

91.685

8.023

-83.662

13 Opvang en bescherming

76.724

-76.724

76.724

-76.724

14 Inkomen

58.198

46.151

-12.047

58.198

46.151

-12.047

De Organisatie

15 Raad en raadsgriffie

1.531

-1.531

1.531

-1.531

16 Bestuur en dienstverlening

9.918

6.053

-3.865

10.063

6.253

-3.810

17a Exploitatie gronden

43.761

42.081

-1.680

46.089

46.161

72

17b Vastgoedmanagement

9.761

11.548

1.787

12.530

14.421

1.891

18 Bedrijfsvoering

41.838

12.091

-29.747

42.769

12.858

-29.911

19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.138

999

-5.139

9.416

1.921

-7.495

Subtotaal programma's

467.372

168.983

-298.389

484.914

182.148

-302.766

Algemene dekkingsmiddelen

1. Lokale belastingen (OZB, precario ca.)

35.530

35.530

35.530

35.530

2. Algemene uitkeringen

258.794

258.794

258.794

258.794

3. Dividend

15

158

143

15

158

143

4. Saldo financieringsfunctie

8.799

8.799

8.799

8.799

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

15

303.281

303.266

15

303.281

303.266

Onvoorzien

500

-500

500

-500

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

467.887

472.264

4.377

485.429

485.429

Reservemutaties

17.542

13.165

-4.377

Geraamde resultaat

485.429

485.429

Het voordelig begrotingsresultaat is exclusief de uitkomsten van de septemberculaire (+ € 1,45 mln.) en verwerken NIEGG exploitatie

(- € 2,2 mln.) op stelpost (onder programma 19) opgenomen voor € 2,845 mln. Na verwerking septembercircualire en NIEGG is het

begrotingsresultaat € 2,095 mln.

Omschrijving/programma

begroting 2016

vòòr reservemutaties

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

467.887

472.264

4.377

Specificatie reservemutaties per programma:

1 Volkshuisvesting

2 Economie

32

32

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

3.644

2.705

-939

4 Groene leefomgeving en milieu

512

500

-12

5 Ruimte en cultuurhistorie

3.221

-3.221

6 Onderwijs

24

24

7 Veiligheid

8 Integraal beheer openbare ruimte

483

520

37

9 Cultuur

10 Sport

231

533

302

11 Samenleving

9

9

12 Inwonersondersteuning

13 Opvang en bescherming

14 Inkomen

15 Raad en raadsgriffie

16 Bestuur en dienstverlening

145

200

55

17a Exploitatie gronden

2.328

4.080

1.752

17b Vastgoedmanagement

2.769

2.873

104

18 Bedrijfsvoering

931

767

-164

19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.278

922

-2.356

Subtotaal mutaties reserves

17.542

13.165

-4.377

Geraamde resultaat

485.429

485.429