Totaal baten en lasten programma's

Omschrijving/programma

LASTEN

BATEN

SALDI

rekening

begroting

begroting

rekening

begroting

begroting

begroting

(bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2016

Programma's

1 Volkshuisvesting

3.113

2.551

1.599

2.244

1.450

1.008

-591

2 Economie

3.513

2.374

1.728

1.635

752

753

-975

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

18.561

6.613

5.998

11.938

7.965

8.923

2.925

4 Groene leefomgeving en milieu

8.404

3.588

2.384

7.462

500

-2.384

5 Ruimte en cultuurhistorie

10.140

1.830

1.134

7.809

-1.134

6 Onderwijs

22.382

22.596

21.077

3.919

3.423

3.429

-17.648

7 Veiligheid

11.146

12.284

11.196

595

618

610

-10.586

8 Integraal beheer openbare ruimte

48.454

47.302

44.570

23.869

23.244

26.165

-18.405

9 Cultuur

19.171

16.992

16.710

103

43

43

-16.667

10 Sport

9.327

9.004

8.382

1.351

1.134

1.084

-7.298

Pilot Sociaal domein

11 Samenleving

21.034

14.237

13.040

5.129

123

22

-13.018

12 Inwonersondersteuning

46.489

101.839

91.685

22.294

8.543

8.023

-83.662

13 Opvang en bescherming

12.651

68.038

76.724

664

-76.724

14 Inkomen

63.948

64.583

58.198

51.699

47.707

46.151

-12.047

De Organisatie

15 Raad en raadsgriffie

2.091

1.988

1.531

76

-1.531

16 Bestuur en dienstverlening

32.625

26.091

9.918

14.806

15.977

6.053

-3.865

17a Exploitatie gronden

40.048

54.042

43.761

35.349

52.020

42.081

-1.680

17b Vastgoedmanagement

10.535

9.735

9.761

11.532

10.552

11.548

1.787

18 Bedrijfsvoering

41.838

12.091

-29.747

19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2.863

8.241

6.138

941

1.008

999

-5.139

Subtotaal programma's

386.495

473.928

467.372

203.415

175.059

168.983

-298.389

Algemene dekkingsmiddelen

1. Lokale belastingen (OZB, precario ca.)

34.154

35.303

35.530

35.530

2. Algemene uitkeringen

140.473

252.788

258.794

258.794

3. Dividend

15

15

197

209

158

143

4. Saldo financieringsfunctie

11.195

9.878

8.799

8.799

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

15

15

186.019

298.178

303.281

303.266

Onvoorzien

500

-500

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

386.510

473.928

467.887

389.434

473.237

472.264

4.377

Reservemutaties

55.649

11.577

17.542

55.729

12.268

13.165

-4.377

Geraamde resultaat

442.159

485.505

485.429

445.163

485.505

485.429