Incidentele baten en lasten

Programma/besteding

2016

2017

2018

2019

(bedragen x € 1.000)

Begrotingsresultaat

2.095

1.951

4.964

3.060

Correctie incidentele begrotingsposten:

Incidentele invulling buffer sociaal domein:

- storting in de risicoreserve sociaal domein

2.600

- budget voor uitvoering participatie

1.100

- incidentele dekking bezuiniging sociaal domein

1.300

Incidentele lasten bij verhuur gemeentelijke panden

850

Dekking incidentele posten verhuur gementelijke panden

-850

Structureel begrotingsresultaat

7.095

1.951

4.954

3.060

Overige incidentele begrotingsposten:

2

Economie

Accountanmagement MKB

-60

-60

-60

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeersregelaars station-binnenstad

-75

-75

-75

4

Groene leefomgeving en milieu

Water/klimaatactieve stad

-100

100

100

dekking via middelen bevoegd gezag

100

100

100

5

Ruimte en cultuurhistorie

Binnenstad

-700

Dekking uit stadsontwikkelfonds

700

Ruimtelijke initiatieven

-100

6

Onderwijs

Vergoeding bewegingsonderwijs

-65

Dekking uit lagere huurkosen onderwijsgebouwen

65

12

Inwonersondersteuning

Participatieraad

-60

13

Opvang en bescherming

DATO

-100

-100

-100

14

Inkomen

Uitvoeringskosten ivm toename bijstandslasten

-390

-390

-390

16

Bestuur en dienstverlening

Bouwleges

-500

-500

19

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Oninbare vorderingen/dubieuze debiteuren

-100

Onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen

1.225

1.125

625

Inzet overige incidntele middelen (vrijval reserve NIEGG)

160

Totaal overige incidentele begrotingsposten

0

0

0

0