5 Ruimte en cultuurhistorie

Samenvatting

Ruimte

Bij de ontwikkeling van de stad is de kwaliteit van de ruimte en de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt. De historische binnenstad, de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke woon- en werkgebieden, het voorzieningenniveau en het gevarieerde ommeland vormen de kracht van Zwolle. Met verschillende partijen in de stad willen we daarop voortbouwen. Onze rol verschuift daarbij. We blijven werken aan stedelijke kaders op hoofdlijnen om zodoende richting te geven aan onze ambities. Het inspelen op de komst van de Omgevingswet en het opstellen van een integrale Omgevingsvisie is daarbij van groot belang. Het gaat steeds meer om de samenhang tussen de verschillende opgaven. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de actuele opgaven die op meerdere schaalniveaus spelen. We continueren de samenwerking met de verschillende partners in de stad en regio, bijvoorbeeld bij de aanpak van het klimaatvraagstuk, de problematiek van de leegstand en de toekomst van de Spoorzone en de binnenstad. Bij alles bepalen we steeds welke rol ons het best past en hoe we omgaan met ons RO instrumentarium, zodat we helder kunnen zijn en uitnodigend en flexibel om de stad verder kwalitatief te ontwikkelen.

Erfgoed

Steden met een monumentale binnenstad doen het de laatste jaren beter dan andere steden, zo blijkt uit het onderzoek dat in de Atlas voor gemeenten 2015, met de titel Erfgoed, is gepresenteerd. Monumenten dragen meetbaar bij aan de aantrekkingskracht van een stad. Het Zwolse erfgoedbeleid is gericht op onderzoek, op duurzame instandhouding en op het vertellen van het verhaal van ons erfgoed. Het overkoepelend cultuurhistorisch verhaal, opgesteld door LAgroup, is daarbij een anker en springplank. Onze archeologische dienst, met samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente Zwartewaterland, Hattem en Kampen, verricht archeologisch onderzoek waarvan de resultaten veelal de enige bron zijn voor onze geschiedschrijving. Monumenteigenaren in Zwolle kunnen rekenen op professionele adviezen en begeleiding van hun plannen en op de financiële ondersteuning voor de iets hogere dan reguliere onderhoudskosten aan hun monument als gevolg van detaillering en materiaalgebruik. Daarnaast zijn een aantal inventarisatieprojecten, zoals de inventarisatie voor een evenwichtige gemeentelijke monumentenlijst en het onderzoek naar Zwolse cultuurhistorische waarden in een afrondende fase.