19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Samenvatting

Onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de inkomsten verantwoord die de gemeente vrij aanwendbaar kan inzetten voor de financiering/uitvoering  van de activiteiten bij de andere programma's. De grootste algemene inkomstenbronnen zijn de van het rijk ontvangen gemeentefondsuitkeringen (€ 259 mln.) en de opbrengst uit de onroerend zaakbelasting (€ 35 mln.) Verder worden via dit programma het jaarlijks renteresultaat en de algemene reserveverrekeningen verantwoord.  Het renteresultaat wordt bepaald door de aan de diverse programma's door te belasten rekenrente (3,5%) en de werkelijk verwachte rentekosten.Over 2016 wordt een voordelig renteresultaat van € 9 mln. geraamd. Zie voor nadere informatie de verplichte paragraaf financiering.