Structurele reservetoevoegingen en onttrekkingen

Programma/reserves

Lasten

Baten

2016

2016

(bedragen x € 1.000)

2

Economie

Dekkingsreserve Zuiderzeehaven

32

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

Reserve parkeren

3.644

2.705

4

Groene leefomgeving en milieu

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

512

500

5

Ruimte en cultuurhistorie

Reserve Spoorzone

3.000

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

180

6

Onderwijs

Dekkingsreserve onderwijshuisvesting

24

8

Integraal beheer openbare ruimte

Onderhoudsreserve recreatieplassen

13

10

Sport

Onderhoudsreserve sport

231

Dekkingsreserve kunstgrasvelden

224

16

Bestuur en dienstverlening

Reserve verkiezingen

146

Egalisatiereserve begraven

26

17B

Vastgoedmanagement

Reserve kapitaalllasten Morsestraat

21

Resreve kapitaallasten Almeloos kanaal

9

Onderhoudsreserve panden

2.769

2.700

18

Bedrijfsvoering

Reserve kapitaalllasten SH/SK

59

Totaal

10.495

6.300