Paragraaf 3 Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke én financiële band heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

De afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in deze paragraaf en in de sturing op verbonden partijen. Dit onder meer naar aanleiding van het rekenkamerrapport over verbonden partijen uit 2013 en meer recentelijk wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In dat kader zijn we momenteel ook bezig met een onderzoek naar onze verbonden partijen en mogelijkheden om de grip op verbonden partijen verder te verbeteren. Hierin werken we samen met verschillende regiogemeenten. In de eerste helft van 2016 verwachten wij de raad hier nader over te kunnen informeren.

De cijfers die gepresenteerd worden bij het financieel belang en bij het verwacht eigen vermogen, vreemd vermogen en financieel resultaat zijn voor zover beschikbaar, afkomstig uit de begroting 2016 van de verbonden partij.

Ten opzichte van de begroting 2015 en de jaarrekening van 2014 zijn de Essent-opvolgers uitgewerkt per opvolger. Hiermee is inzichtelijker geworden welke partijen hieronder vallen en hoe dezen zich tot elkaar verhouden.

Deelname in gemeenschappelijk regelingen:

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst IJsselland (GGD IJsselland) - Zwolle

Programma

13 - Opvang en bescherming
14 - Inkomen

Oorsprong verbonden partij

Zwolle neemt deel in de GR GGD IJsselland op basis van verlengd lokaal bestuur. Belangrijkste beleidsterrein betreft de publieke gezondheidszorg. Daartoe voert de GGD een aantal wettelijke taken uit (wet Publieke Gezondheid) en een aantal taken ‘in vrijwillige samenwerking’ (zoals bijv. lijkschouwing).

Openbaar belang (doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarbij richt de GGD zich op het verminderen van ongelijkheid in de kans op goede gezondheid onder inwoners.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland.
GGD IJsselland voert de taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid en advies over gezondheidsbeleid gemeenten, zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen.

Beleidsvoornemens

In de bestuursagenda 2015-2017 zijn een tweetal ambities vastgelegd.
1: GGD is de vertrouwde adviseur van gemeenten. De rol van de GGD als adviseur op het gebied van Publieke Gezondheid wordt duidelijker en steviger wordt ingevuld, met name t.a.v. openbare
geestelijke gezondheidszorg en de verbinding tussen de eerstelijns gezondheidszorg en het sociaal domein.
2: Moderniseren van de governance. De governance van de GGD moet meer faciliterend worden voor de rollen die de GGD heeft.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 11 gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (RG) GGD IJsselland. Elke gemeente heeft 1 stem. Het DB bestaat uit 3 leden. Zwolle levert de voorzitter van DB en twee leden in het AB (waaronder voorzitter).

Financieel belang

1 januari 2016:

24,5% (€ 1.985.000))

Toelichting

Financieel belang is de gemeentelijke bijdrage.   Er wordt behoudend begroot.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€     766.000

31 december 2016:

€    766.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€  6.315.000

31 december 2016:

€  6.315.000

Verwacht Financieel resultaat

€ 0.

Risico’s

Basisprodukten worden gefinancierd o.b.v. inwonerbijdrage. Additionele produkten worden per gemeente gefinancierd, voor risico's op deze produkten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Deze komen niet t.l.v. de GR.  De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd o.b.v. risico-inventarisatie. Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kan Zwolle voor 24,5% worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.

Het risico voor de gemeente Zwolle wordt klein geacht.

Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) - Zwolle

Programma

7 - Veiligheid

Oorsprong verbonden partij

De Veiligheidsregio is ontstaan uit de verplichting, zoals vastgesteld in artikel 9 en volgende van de Wet veiligheidsregio's. Die wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet veiligheidsregio’s.

Beleidsvoornemens

De veiligheidsregio heeft onder meer het regionaal crisisplan vastgesteld, dat de basis vormt waarop de hulpdiensten bij rampen en calamiteiten in samenhang optreden. Daarnaast is er het geactualiseerde regionaal risicoprofiel en het regionaal (brandweer-)dekkingsplan, beleidsplan en een aantal rampbestrijdingsplannen. In 2016 zal hieraan uitvoering worden gegeven.

Bestuurlijk belang

De veiligheidsregio wordt gevormd door elf gemeenten. De burgemeester van  Zwolle is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Financieel belang

1 januari 2016:

26,5% (€ 9.073.183)

31 december 2016: 26,5% (€ 9.073.183)

Toelichting

dit is de jaarlijkse bijdrage aan de veiligheidsregio

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.654.000

31 december 2016:

€ 1.654.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 31.906.000

31 december 2016:

€ 31.906.000

Verwacht Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

In de begroting worden door de veiligheidsregio de volgende risico’s benoemd: de samenvoeging van de meldkamers, landelijke bezuinigingen, ontwikkelingen binnen het regionaal brandmeldsysteem, de consequenties van de RUD's op de regio, financiële effecten besluiten Veiligheidsberaad en herijking Brede doeluitkering.
Het grootste risico is wanneer de Veiligheidsregio wordt getroffen door een ramp of crisis,  waarbij hoge niet verhaalbare kosten moeten worden gemaakt.

Regionale Sociale Recherche - Zwolle

Programma

Oorsprong verbonden partij

De Gemeenschappelijke Regeling is in 1992 ontstaan met toentertijd 12 regiogemeenten. In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe GR sinds 2012 uit 8 gemeenten. De GR is ontstaan uit het oogpunt van effectiviteit. In een groter dienstverband kan een betere kwaliteit en dienstverlening worden geboden. Daarnaast is specifieke kennis op gebied van sociale zekerheidsfraude vereist en eenheid in de uitvoering.

Openbaar belang (doelstelling)

De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin.

Beleidsvoornemens

 • Nadruk ligt op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting regiogemeenten;
 • Prioriteit bij meest schadeveroorzakende typen van fraude en inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert.
 • In stand houden van de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheidsfraude

In 2014 zijn door de sociale recherche in totaal 161 zaken afgehandeld (waarvan 102 in Zwolle). Verder zijn er 5 processen-verbaal opgemaakt  tegen 10 personen.
Door toedoen van de sociale recherche zijn 30 (10 in Zwolle) uitkeringen beëindigd , hetgeen een besparing opleverde van ruim € 29.000 per maand ( € 9.000 in Zwolle)
In totaal werd er voor ruim 1,0 mln. (Zwolle € 767.709) aan fraude opgespoord.

Bestuurlijk belang

8 gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding in het Bestuurlijk Overleg (het beslissingsbevoegd forum van portefeuillehouders, waarvan Zwolle voorzitter is) is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 15.

Financieel belang

1 januari 2016:

nvt

31 december 2016:

Toelichting

De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

nvt

31 december 2016:

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

nvt

31 december 2016:

Verwacht Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

WEZO GR - Zwolle

Programma

10 - Sociaal economische zelfredzaamheid

Oorsprong verbonden partij

Vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is deze verbonden partij ontstaan.

Openbaar belang (doelstelling)

De GR WEZO geeft namens de vijf deelnemende gemeenten Wezo NV opdracht  tot uitvoering van de Wsw. GR WEZO fungeert als formeel werkgever voor alle – uit de deelnemende gemeenten afkomstige - personen met een Wsw-dienstverband.

Beleidsvoornemens

Met de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015 stopt de instroom van Wsw-medewerkers.  De actuele ontwikkeling en de dubbele bestuursstructuur voor de uitvoering van de Wsw hebben er toe geleid, dat de GR WEZO per 1-1-2016 zal worden opgeheven.

Bestuurlijk belang

5 gemeenten participeren in de GR. Zwolle heeft 2 van de 6 stemmen.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 90.100

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

De GR heeft een geldlening van € 7,2 mln. aan de NV Wezo verstrekt.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 11.400

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Met de opheffing van de GR WEZO worden alle risico’s rechtstreeks gekoppeld aan Wezo NV. Het betreft

de garantstelling voor de BNG, garantiestelling niet Wsw-personeel en vastgoed. Het risico is zeer klein.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) - Zwolle

Programma

18 - Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden partij

In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoopadvisering. Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het de genoemde diensten aan de drie partnerorganisaties.

Openbaar belang (doelstelling)

Efficiëntere uitvoering van diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop.

Beleidsvoornemens

De gemeente Zwolle treedt op als gastheerorganisatie voor het SSC en de SSC- medewerkers zijn in dienst van de gemeente Zwolle. In 2015 vindt besluitvorming plaats over een mogelijke toetreding van twee andere gemeentes. Overdracht van taken kan dan in 2016 plaatsvinden.

Bestuurlijk belang

Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel participeren in de GR. Zwolle participeert in de hoedanigheid als centrumgemeente in de GR  SSC Bedrijfsvoering.

Financieel belang

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

Toelichting

Als participant is Zwolle een bijdrage in de regeling verschuldigd respectievelijk moet Zwolle betalen voor afgenomen producten en diensten van het SSC

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

Verwacht Financieel resultaat

€ n.v.t.

Risico’s

Historisch Centrum Overijssel (HCO) - Zwolle

Programma

12 - Cultuur

Oorsprong verbonden partij

Eind jaren 90 is er een landelijke tendens geweest dat in elke provincie een historisch centrum is geopend. De samenstellingen van deze historische centra verschilt. Vrijwel altijd is het historisch centrum ook in de provinciehoofdstad gevestigd. Gedachte destijds was vooral dat het archief beter en breder beschikbaar moest zijn (toegankelijkheid) en daarop is de wetgeving aangepast zodat de historische centra er kwamen.

Openbaar belang (doelstelling)

HCO voert voor de gemeente de wettelijke archieftaak uit. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.

Beleidsvoornemens

Het rijk is voornemens om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor alle historische centra aan te passen. Echter spelen deze voornemens al langer en is hierin weinig voortgang. Indien de GR gewijzigd wordt, zal ook de  bestuurssamenstelling worden gewijzigd. Hierover bent u geïnformeerd in 2014, toen u heeft ingestemd met de huidige invulling van het bestuur. De provincie heeft niet deelgenomen aan de GR, maar is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan.
De gemeente Zwolle wil onderzoeken of de GR nog de meest passende regeling is en onder welke voorwaarden eventueel andere financieringsconstructies (zoals een DVO) mogelijk zijn. Een en ander ook in het  licht van de voorgenomen toetreding van de gemeente Deventer en mogelijk ook Kampen.
Verder is HCO onderdeel van het onderzoek naar het cultuurhistorische verhaal van Zwolle en een flexibeler organisatievorm van de betrokken organisaties (HCO, SMZ, Grote Kerk).

Bestuurlijk belang

50% gemeente Zwolle en  50% Ministerie van OCenW

Financieel belang

1 januari 2016:    €1.507.320.

31 december 2016: €1.507.320.

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 415.827

31 december 2016:

€ 400.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.507.024

31 december 2016:

€ 1.500.000

Verwacht Financieel resultaat

ca. € 70.000

Risico’s

De toetreding van andere partners, zoals de gemeente Deventer, heeft nog niet te voorziene gevolgen voor de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) - Zwolle

Programma

18 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Oorsprong verbonden partij

GBLT voert de belastingheffing en inning plus de Wet WOZ uit voor haar leden.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelstelling van GBLT is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en WOZ uitvoering

Beleidsvoornemens

Door samenwerking ontvangen onze burgers nog maar één aanslag waarin zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we door verder samenwerking en uitbreiding de lasten te reduceren.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 5 waterschappen (na fusie) en 6 gemeenten (na toetreding Dalfsen en Bunschoten) deel aan GBLT. Het DB bestaat uit 1 lid van de gemeenten en 1 lid vanuit de waterschappen. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1 januari 2016:

10,6% (1.796.000)

31 december 2016: 10.6% (1.796.000)

Toelichting

Financieel belang na toetreding Dalfsen en Bunschoten is nog niet bekend

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 250.000

31 december 2016:

€ 250.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 2.000.000

31 december 2016:

€ 2.000.000

Verwacht Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland - Zwolle

Programma

13 - Opvang en Bescherming

Oorsprong verbonden partij

De Uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle). De samenwerking op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg is tot stand gekomen om continuïteit van zorg, efficiency, kwaliteit en doelmatigheid te bieden en vanwege het feit dat dit (deels) door de nieuwe Jeugdwet wordt voorgeschreven;

Openbaar belang (doelstelling)

De BVO heeft als missie om zich te ontwikkelen tot een stabiele, effectieve en efficiënte organisatie die de 11 samenwerkende gemeenten ontzorgt op het gebied van inkoop, facturatie en financiële monitoring van de jeugdhulp.

Beleidsvoornemens

Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie. De beleidsvoornemens worden binnen de diverse gemeenten zelf opgesteld.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur bestaat uit dezelfde personen.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 30.627.347 (zorgkosten) +
€ 429.127 (uitvoeringskosten)

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

De BVO Jeugd heeft geen eigen vermogen. De financiering door de 11 gemeenten vindt op basis van de meicirculaire plaats. Aan het eind van het begrotingsjaar vloeien overschotten terug naar de gemeenten of zullen gemeenten extra moeten bijdragen. Voor Zwolle levert de meicirculaire 2015 het financiële beeld op zoals hierboven geschetst.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Iedere deelnemende gemeente is zelf risicodrager, naar verhouding van de inbreng. De risico's Jeugdzorg voor de gemeente Zwolle worden opgevangen via de risicoreserve Sociaal Domein.

Deelname in vennootschappen:

NV Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Programma

Oorsprong verbonden partij

De N.V. BNG Bank is in 1914 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder de naam 'Gemeentelijke Credietbank’). De bank is een structuurvennootschap. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Openbaar belang (doelstelling)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Doelen voor de gemeente Zwolle zijn :

 • invloed op dienstverlening en kostenniveau
 • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Bestuurlijk belang

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,27%.

Financieel belang

1 januari 2016:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal = €  372.743

31 december 2016:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal = €  372.743

Toelichting

De BNG kan de financiële informatie voor het komende begrotingsjaar niet verstrekken. Zij emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Daarom is BNG gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over het eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. De definitieve gegevens over het lopende jaar 2015 kunnen in de loop van maart 2016 beschikbaar worden gesteld.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 3.430 mln.

31 december 2014:

€ 3.582 mln.

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 127.721 mln. + 32 mln. achtergestelde schulden

31 december 2014:

€ 149.891 mln. + 32 mln. achtergestelde schulden

Verwacht Financieel resultaat

€ 126 mln. (2014)

Risico’s

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2015 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. De nieuwe verstrekkingen betreffen naar verwachting vooral herfinanciering van aflopende leningen. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.
De dividenduitkering over 2014 bedroeg € 0,57per aandeel (Zwolle: € 84.985), terwijl dat in 2013 nog € 1,27 per aandeel was (Zwolle: € 189.353). De afgelopen jaren was het begrootte dividend € 200.000. Gezien de hiervoor geschetste situatie is dit bedrag voor 2016 bijgesteld naar € 150.000.

Gelet op het relatief geringe belang in BNG én de positie van BNG wordt het risico gering geacht.

Essent-opvolgers

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Zwolle in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeien de volgende deelnemingen voort waarin wij aandeelhouder zijn:

 1. Enexis Holding N.V.
  Het netwerkbedrijf van Essent, Enexis, is buiten de verkoop aan RWE gelaten en daarmee is Enexis Holding N.V. in 2009 een zelfstandig bedrijf geworden, waarvan de diverse overheden aandeelhouder zijn.
 1. CBL Vennootschap B.V.
  Bij de verkoop van Essent is het Cross Border Lease Escrow Fonds ontstaan.
 1. Vordering Enexis B.V.
  Het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten zijn binnen de Essent-groep in 2007 overgedragen aan Enexis. Op dat moment beschikte Enexis over onvoldoende contante middelen en daarom is de koopprijs omgezet in een lening van Essent. Na de splitsing in 2009 is de lening over gedragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.
 1. Verkoop vennootschap B.V.
  Bij de verkoop aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel hiervan is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap (wat ook eigendom is van diezelfde aandeelhouders).
 1. CSV Amsterdam B.V.
  In 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een eventuele schadevergoedingsvordering wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders die deze vordering gebundeld gaat ouden via de deelneming Claim Vennootschap B.V.
  Daarnaast hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland bij de verkoop van Attero. De CSV beheert de daartoe geopende escrow-rekening.
 1. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.(PBE)
  PBE is één van de onderdelen van Essent en heeft 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele.  PBE heeft de aandelen ondergebracht bij Energy Resources Holding (ERH). Bij de verkoop van Essent aan RWE zouden de aandelen in EPZ ook worden overgedragen. Dit is door het bedrijf Delta NV bij de rechter aangevochten. In 2011 is het bemiddelingstraject dat daaruit voortkwam succesvol afgerond en zijn de aandelen alsnog aan RWE geleverd. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket, waaronder het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van de aandelen voortkomen.

Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Enexis beheert het energienetwerk in noord-, oost- en zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

 • invloed op dienstverlening en tarieven
 • rendement
 • grip op de uitvoering van een publiek belang.

Met het aandeelhouderschap worden publieke belangen behartigd. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dit belang wordt nog verder versterkt doordat Enexis de transitie naar duurzame energie faciliteert.

Beleidsvoornemens

Onderzoek naar de mogelijkheden om de aandelen Enexis over te dragen naar één van de overige (overheids-)aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

355.645 aandelen à € 1,- nominaal

31 december 2016:

355.645 aandelen à € 1,- nominaal

Toelichting

     

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 3.616 mln  

31 december 2016:

€ 3.716 mln.

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

Enexis kan hier nog geen reële inschatting van maken.

31 december 2016:

Enexis kan hier nog geen reële inschatting van maken.

Verwacht Financieel resultaat

€ 200 mln.

Risico’s

 • Zwolle loopt het risico (een deel van) de boekwaarde van € 355.645 te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is zeer gering, omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis.
 • Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’,  levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis.
 • Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter verminderd door een overeengekomen garantiedividend van € 100 miljoen.

CBL Vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

CBL Vennootschap B.V. (CBL = Cross Border Lease) is ontstaan na verkoop van Essent aan RWE. Zij vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Wanneer na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Beleidsvoornemens

Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln.. Eind juni 2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor deze beëindigingen van de CBL’s resteert er nog een bedrag van afgerond $ 20 mln.. Naar verwachting zal op dit bedrag in 2015 een bedrag benodigd zijn voor advies- en andere afwikkelingskosten.
De advies- en andere afwikkelingskosten worden gering ingeschat. Dit betekent dat een groot deel van het restantbedrag van $ 20 mln. uiteindelijk  in de verhouding 50% - 50% zal kunnen worden uitbetaald aan de verkopende aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden. Er loopt evenwel nog een discussie tussen CBL  Vennootschap en RWE over verrekening van eventuele belastingvoordelen. Planning is om in de 2e helft van 2015 deze discussie met RWE af te ronden. De vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

$ 9 mln.

31 december 2016:

$ 0

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

$ 100.000

31 december 2016:

$ 0

Verwacht Financieel resultaat

- $ 800.000 (2015)
   $ 0           (2016)

Risico’s

Met de voortijdige beëindiging van alle CBL-contracten is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag in het CBL Escrow Fonds  ($ 20 mln.).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).

Vordering Enexis B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Beleidsvoornemens

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches van aflossing. De 1e tranche is in januari 2012 door Enexis afgelost en in oktober 2013 heeft Enexis de 2e tranche (vervroegd) afgelost.
Eind december 2014 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel gerechtigd de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze tranche zal in ieder geval uiterlijk 30 september 2016 worden afgelost. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 45.000

31 december 2016:

€ 25.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 860 mln.

31 december 2016:

€ 355 mln.

Verwacht Financieel resultaat

- € 20.000 (2015)
- € 20.000 (2016)

Risico’s

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000).

Verkoop vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Bij de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap B.V..
Daarnaast heeft RWE, ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims, bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Dit fonds wordt door de Verkoop vennootschap B.V. beheerd.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Beleidsvoornemens

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,  
€ 800 mln.. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow, minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van € 440 miljoen voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolgen van garantie en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 kunnen worden ingediend)  worden afgewikkeld.

Op 30 september 2015 zal automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrijvallen waarvoor RWE geen claims heeft ingediend. Gelet op de afhandeling van lopende claims en nog eventueel tot door RWE in te dienen claims, kan over de omvang van deze vrijval nog geen uitspraak worden gedaan. Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussies met RWE over de ingediende claims af te ronden. De vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 70 mln.

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 65 mln.

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Financieel resultaat

  € 10 mln.  (2015)
- € 100.000 (2016)

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (€ 440 mln.) dat nog in het General Escrow Fonds resteert. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000).

CSV Amsterdam B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Beleidsvoornemens

De Wet onafhankelijk netbeheer (Won) leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden.  De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de Won onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft op 26 juni 2015 arrest gewezen. De Hoge Raad heeft de Staat in het gelijk gesteld door te oordelen dat de Won niet in strijd is met het EU-recht. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend)  worden afgewikkeld.

Conform de verkoopovereenkomst (“SPA”) zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

- € 40.000

31 december 2016:

- € 90.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 80.000

31 december 2016:

€ 130.000

Verwacht Financieel resultaat

- € 50.000 (2015)
- € 50.000 (2015)

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (€ 13,5 mln.)  op de escrow-rekening. (zie ook Attero)
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000).

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. had, via Energy Resourches Holding (ERH) een 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Porductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Dit aandeel is in 2011, na een juridisch- en een bemiddelingstraject, geleverd aan RWE, als onderdeel van de geheleverkoopprocedure van Essent aan RWE. PBE heeft nu nog een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele (2009). Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Beleidsvoornemens

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

Conform de verkoopovereenkomst (“SPA”) zal het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.

Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussie met het Ministerie van Economische Zaken te voeren, omtrent de overdracht van de rol van PBE in het hiervoor genoemde convenant. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zou PBE evenals Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV begin 2016 geliquideerd kunnen worden.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 1,6 mln.

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 100.000

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Financieel resultaat

- € 20.000 (2015)
- € 20.000 (2016)

Risico’s

Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q. garanties. Eventuele claims komen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822).

Attero - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

In 2009 is het voormalige bedrijf Essent Milieu verzelfstandigd en verder gegaan onder de naam Attero. Attero is expert in het storten, verbranden en composteren van afval. Daarnaast richt Attero zich op de productie van duurzame energie uit afval. Attero is in 2014 verkocht aan Waterland Private Equity Investments.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Beleidsvoornemens

Met de verkoop van Attero heeft de gemeente haar doelstelling met deze partij behaald, namelijk verkoop van Attero. Bij de verkoop is een bedrag van 13,5 miljoen euro in escrow (derdenrekening) gestort. De aansprakelijkheid van alle verkopende aandeelhouders tezamen bedraagt maximaal het bedrag dat in escrow is gestort, voor Zwolle betekent dat een bedrag van € 32.400. Voor zover het in escrow geplaatste bedrag niet wordt aangewend ter vergoeding van Waterland, zal 9,5 miljoen euro (€ 22.800) in 2015 en het restant medio 2019 (€ 9.600) alsnog aan de verkopende aandeelhouders worden betaald.

In 2015 wordt een bedrag van € 22.800 ontvangen, eventueel verminderd met verplichte vergoedingen aan Waterland. In 2019 wordt een bedrag van € 9.600 ontvangen.

Bestuurlijk belang

Vanwege verkoop van de aandelen heeft Zwolle geen belang meer in Attero.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 9.600 in escrow tot medio 2019

31 december 2016:

€ 9.600 in escrow tot medio 2019

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t.

31 december 2016:

n.v.t.

Verwacht Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

Risico's worden gering geacht (maximaal € 32.400)

NV Vitens  - Zwolle

Programma

Oorsprong verbonden partij

Overal in ons land werden drinkwaterbedrijven opgezet; uiteindelijk telde Nederland er zo’n 220. In de jaren daarna fuseerden steeds meer drinkwaterbedrijven tot de huidige tien, waarvan Vitens er één is. Vitens bestaat in haar huidige vorm sinds 2006 en richt zich op het maken van drinkwater.

Openbaar belang (doelstelling)

 • invloed op dienstverlening en tarieven
 • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Beleidsvoornemens

Geen verhoging van de tarieven , opbouwen van meer eigen vermogen en verstrekking van een beperkt dividend, ten behoeve van verdere verhoging van de solvabiliteit.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 0,802%. Gemeente Zwolle vertegenwoordigt de Overijsselse gemeenten tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

1 januari 2016:

46.329 aandelen à € 1

31 december 2016:

46.329 aandelen à € 1

Toelichting

     

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 464,2 mln.

31 december 2016:

€  488,3 mln.

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.263,3 mln.

31 december 2016:

€  1.258,5 mln.

Verwacht Financieel resultaat

€ 31,5 mln.

Risico’s

Met een boekwaarde van € 46.329 van de aandelen en een verwachte solvabiliteit die groeit van 26,9% per 31 december 2015 naar 28,0 % per 31 december 2016, wordt het risico gering geacht.

NV Wadinko - Zwolle

Programma

2 - Economie

Oorsprong verbonden partij

Wadinko is ontstaan vanuit Wavin (en daarvoor de Waterleidingmaatschappij Overijssel, WMO). De gemeente Zwolle is één van de 25 aandeelhouders, allen overheden.

Openbaar belang (doelstelling)

Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid (vooral stuwende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening en industrie) en daarmee de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio. Doelstelling is 5000 arbeidsplaatsen in 2021 bij Wadinko participaties.

Beleidsvoornemens

Op dit moment vinden 6 van de 27 deelnemingen bij bedrijven gevestigd in Zwolle plaats.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 4,18%.

Financieel belang

1 januari 2016:

31 december 2016:

     

Toelichting

Wadinko heeft een revolverend karakter. Door de aandeelhouders is in de aandeelhoudersvergadering van 5 juni 2015 het dividendbeleid vastgesteld voor de komende jaren. Evenals afgelopen jaren zal er dividend per jaar worden uitgekeerd. Voor de gemeente is dat evenals voorgaande jaren een uitkering van € 50.000.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 61,7 mln.

31 december 2016:

€ 62,9 mln.

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

n.v.t

31 december 2016:

n.v.t.

Verwacht Financieel resultaat

€ 2,4 mln.

Risico’s

Inherent aan haar bedrijfsactiviteiten loopt Wadinko risico's. Door de interne maatregelen met betrekking tot risicobeheersing, zijn de risico's voorde aandeelhouders beperkt.

NV ROVA - Zwolle

Programma

9 - Integraal beheer openbare ruimte

Oorsprong verbonden partij

De Gemeente heeft in het gemeentelijk belang, in samenwerking met de overige in de Gemeenschappelijke Regeling IJssel-Vecht deelnemende gemeenten en de Regio IJssel-Vecht, ROVA op 28 mei 1996  opgedragen de gemeentelijke afvalbeheertaken en enkele reinigingstaken uit te voeren in het belang van een doelmatige, milieu hygiënisch en economisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.
In 2012  is afdeling Uitvoering van de Gemeente en de groenafdeling van WEZO samen onder de paraplu van ROVA gebracht.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

 • invloed op dienstverlening, kostenniveau en tarieven.
 • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Met de bundeling van de vakdeskundigheid van de afdeling Uitvoering van de gemeente, de inzet van WSW medewerkers en de (commerciële) deskundigheid van ROVA worden de volgende effecten beoogd:

 • structureel lagere kosten voor het groenonderhoud en het serviceonderhoud grijs op korte en langere termijn voor de gemeente Zwolle;
 • langdurige werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
 • een bijdrage aan de duurzaamheid omdat de productie en verwerking van groenafval in één hand komt
 • en tegemoet komen aan de ambities van het college ten aanzien van opgave gericht werken, maar tegen lagere kosten.

Beleidsvoornemens

Doorvoeren omgekeerde inzameling cf. gemeentelijk grondstoffenplan 2012 – 2016. Per 1 juli 2012 is het onderhoud van openbare ruimte overgegaan naar Rova.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: huidig aandeel, aandelen A (afval) à totaal 17,19%.
In 2013 heeft  uitbreiding plaatsgevonden met het aandelenpakket (C) i.v.m. overgang van het onderhoud van openbare ruimte naar Rova à totaal A+C: 26,66% van de aandelen.

Financieel belang

1 januari 2016:

1.490 aandelen A à
€ 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à
€ 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.; rentevergoeding 8% = € 185.000

31 december 2016:

1.490 aandelen A à
€ 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à
€ 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.; rentevergoeding 8% = € 185.000

Toelichting

Ontvangen dividenden:
2009    €    673.000
2010    €    664.000
2011    € 1.068.000
2012    €    945.000
2013    € 1.054.000
2014   €    701.000
2015   €    723.000

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€   27.857.000

31 december 2016:

€   28.720.000

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€   50.280.000

31 december 2016:

€   50.280.000

Verwacht Financieel resultaat

€ 3.368.000 (in 2015)

Risico’s

Risico bestaat uit het niet kunnen terugbetalen van achteruit gestelde lening van 2.3 mio en het geïnvesteerde bedrag in aandelen van € 308.000.
Gezien de activiteiten van Rova (zij opereert vrijwel alleen voor gemeenten) en de financiële positie van Rova (een eigen vermogen van rond € 28 mln.) wordt het risico gering geacht.

NV WEZO - Zwolle

Programma

10 - Sociaal economische zelfredzaamheid

Oorsprong verbonden partij

Wezo NV is ontstaan vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening  door middel van het Aanwijzingsbesluit van de GR WEZO namens de deelnemende gemeenten

Beleidsvoornemens

Met de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015 stopt de instroom van Wsw-medewerkers.  De actuele ontwikkeling en de dubbele bestuursstructuur voor de uitvoering van de Wsw hebben ertoe geleid dat de GR WEZO per 1-1-2016 zal worden opgeheven en is een traject van aandelenoverdracht voor de Wezo NV in gang gezet. Doelstelling van dit traject is, dat Zwolle per 1-1-2016 enig eigenaar van Wezo NV zal zijn.
In 2014 is de  Wsw conform taakstelling uitgevoerd

Bestuurlijk belang

De gemeente Zwolle is naar verwachting per 1 januari enig aandeelhouder.

Financieel belang

1 januari 2016:

2330 van 2330 aandelen (100%)

31 december 2016: 2330 van 2330 aandelen (100%)

Toelichting

Maatschappelijk kapitaal : 4.500 a 1.000 nominaal
Aandelen in portefeuille   : 2170
Geplaatst en gestort        : 2.330

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 1.028.000

31 december 2016:

€ n.n.b

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 17.129.000

31 december 2016:

€ n.n.b.

Verwacht Financieel resultaat

n.b.b.

Risico’s

De gemeente Zwolle staat als enig aandeelhouder voor de tekorten van de Wezo holding NV
afgegeven. Daarnaast staat de gemeente Zwolle garant voor de BNG leningen en
de wachtgeld uitkeringen en premieafdracht voor het niet Wsw-personeel dat vóór 2001 reeds in dienst
was bij de GR WEZO.
Het financieel risico is groot, zie paragraaf weerstandsvermogen

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij CV en Zuiderzeehaven Beheer BV – Kampen

Programma

2 - Economie

Oorsprong verbonden partij

In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking en omdat Zwolle geen natte kavels meer kan verkopen is er gekozen voor een regionale aanpak. Inmiddels is er de Logistieke visie.

Openbaar belang (doelstelling)

Versterking van de economische structuur van Zwolle en Kampen. De ontwikkeling van de ZZH, een watergebonden bedrijventerrein op Kampens grondgebied is één van de acties. Voor de gemeente Zwolle van groot belang omdat wij geen watergebonden bedrijventerreinen meer hebben. Daarom de gezamenlijke ontwikkeling via PPS.

Beleidsvoornemens

In 2014 is van de 51 hectare nog 14,6 hectare uitgeefbaar. Wel zijn de windmolen rechten a  900.000 verkocht.
Streven is per 2018 / 2021 alles verkocht te hebben.

Bestuurlijk belang

Participatie is in beide gevallen 16,7% obv PPS constructie 50% publieke- en 50% private sector

Financieel belang

1 januari 2016:

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

31 december 2016:

Toelichting

Geen opbrengst uit rente op kapitaalverstrekking en voorlopig geen dividend.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 5.816.870

31 december 2016:

€ 5.816.870

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 4.579.376

31 december 2016:

€ 4.579.376

Verwacht Financieel resultaat

€ Niet te voorspellen.

Risico’s

Dat de overig kavels niet worden uitgegeven. Dan wel de kosten maar geen opbrengsten

Port of Zwolle [noem hier de exacte naam] - [vestigingsplaats]

Programma

2 - Economie

Oorsprong verbonden partij

Dit onderdeel is nog in oprichting. De raden van Zwolle, Kampen en Meppel moeten hier nog een besluit over nemen.

Openbaar belang (doelstelling)

Beleidsvoornemens

Bestuurlijk belang

Financieel belang

1 januari 2016:

31 december 2016:

Toelichting

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

31 december 2016:

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

31 december 2016:

Verwacht Financieel resultaat

Risico’s

Deelname in stichtingen en verenigingen:

Stichting administratiekantoor Dataland - Gouda

Programma

Oorsprong verbonden partij

DataLand is een initiatief van en voor gemeenten. Het doel van DataLand is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein
voor de publieke en private markt. Per brief van 13 april 2001 adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeentebesturen - mede in het licht van de zeer lage eenmalige kosten - deel
te nemen aan de activiteiten van Dataland.

Openbaar belang (doelstelling)

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoedinformatie voor marktpartijen in Nederland. Dataland faciliteert het Gemeentelijk Geo Beraad; een bestuurlijk podium voor gemeentelijke
standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie.  En verzorgt een verbinding tussen gemeenten, VNG en KING.

Beleidsvoornemens

Geen specifieke beleidsvoornemens

Bestuurlijk belang

Zwolle is als een van de 400 deelnemende gemeenten als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering

Financieel belang

1 januari 2016:

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

31 december 2016:

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

Toelichting

Dienstenovereenkomst voor aanlevering gebouwgegevens. 20% van de opbrengst die Dataland maakt op door Zwolle aangeleverde gegevens komt ten gunste van de algemene middelen.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

niet beschikbaar

31 december 2016:

niet beschikbaar

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

niet beschikbaar

31 december 2016:

niet beschikbaar

Verwacht Financieel resultaat

niet beschikbaar

Risico’s

Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Programma

16 - Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang (doelstelling)

Vereenvoudigen van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening.

Beleidsvoornemens

Lidmaatschap van de vereniging Dimpact houdt in dat voor een vaste prijs gebruik kan worden gemaakt van een aantal softwarepakketten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Hieronder valt het KCS systeem, zaaksysteem, DMS/RMA, co-creatieomgeving Alfresco Share en mid-office suite. Ook realisatie van koppelingen tussen deze geïntegreerde suite met bijv. MijnOverheid Berichtenbox, de basisregistraties en overige bronnen uit de GDI valt hieronder. Hosting van de suite, beheer en onderhoud is hierbij inbegrepen, evenals doorontwikkeling van de systemen om aan te kunnen sluiten bij de wijzigende eisen aan de digitale overheid. Verder zit in het lidmaatschap inbegrepen de kosten voor het regiebureau Dimpact. Verder inbegrepen is zijn licenties voor een kennisbank voor het KCC(SDU), content search engine (My-lex) en het gebruik van het standaard website moedersjabloon. Het Dimpact bureau organiseert verder kennisevents die gratis toegangelijk zijn voor de leden en waar kennis over relevante onderwerpen (van informatiebeveiliging tot standaardisatie van overheidsdienstverlening) kan worden gehaald en gedeeld. In 2016 wordt, door toetreding van de gemeentes Rotterdam en Groningen, meer ingezet op landelijke onderwerpen waar de Dimpact vereniging, door haar volume, een steeds grotere stem krijgt bij beleidsontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De vereniging is afgelopen jaar met twee leden uitgebreid en telt nu 33 lid gemeenten. Zwolle levert voorzitter van de RvC en afvaardiging in kerngroep, stuurgroep, expert- en werkgroepen.

Financieel belang

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Toelichting

Contributie van € 570.000 per jaar

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2016:

€ 591.507

31 december 2016:

€ 635.874

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

€ 0

31 december 2016:

€ 0

Verwacht Financieel resultaat

Risico’s

Risico wordt gering geschat