Beleidsparagraaf 3 Bezuinigingen

Bij de PPN heeft de raad inhoudelijke en financieel ingestemd met een bezuinigingspakket voor de jaren 2016-2019. In onderstaand overzicht is dit financieel weergegeven.

Bezuinigingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

S/I

Bezuinigingen

Toekomstbestendig

   Beheer openbare ruimte

300

600

1.000

1.000

S

Sociaal

   Sociaal domein inkoop collectief vervoer

500

500

500

500

S

   Sociaal domein breed

5.500

6.500

6.500

S

   Versnelling sociaal domein jeugd

600

I

   Inzet via buffer sociaal domein (eenmalig)

1.300

I

   Totaal sociaal domein breed

2.400

6.000

7.000

7.000

   Sport

300

500

800

800

S

   Inkoop Leerlingenvervoer

50

50

50

50

S

Ondernemend

   Parkeren

640

640

640

640

S

   Dienstverlening & communicatie

50

50

50

50

S

Levendig

   Cultuur: anders & slimmer organiseren

90

180

570

570

S

   Cultuur: zichtbaarheid kunst & cultuur

60

60

250

250

S

Totaal Bezuinigingen

3.890

8.080

10.360

10.360

Opgave

2400

7500

11000

11000

Verschil

1490

580

-640

-640

De besluiten die betrekking hebben op 2016 zijn verwerkt in de begroting.
Alleen de beoogde besparing ad €300.000 bij het programma sport had nog een nadere detaillering nodig. Deze wordt als volgt ingevuld:

 • Aan Sportservice is kenbaar gemaakt dat er voor 2016 een taakstellende bezuiniging op de budgetten voor Sportservice Zwolle wordt doorgevoerd ad € 25.000.
 • Optisport wordt flexibiliteit  in de exploitatie en financiële speelruimte geboden om creatief met mensen en middelen om te gaan of om stimulerende maatregelen te nemen. Dit is vanaf 2016 is in te boeken tot een structureel bedrag van € 50.000.
 • De buitensportverenigingen ontvangen een bijdrage voor klein dagelijks onderhoud voor de kleedkamers, hiervoor staat een bedrag van ongeveer € 75.252 op de begroting sport (2015). Door het uiteindelijk afschaffen van deze bijdrage komt genoemd bedrag beschikbaar om in te boeken. Dit doen we in twee termijnen. In 2016 wordt de bijdrage verlaagd naar de daadwerkelijke materiaalkosten (€ 19.000). In 2017 wordt deze bijdrage volledig afgeschaft. De verenigingen zijn in de toekenningsbrief over 2015 al geïnformeerd over mogelijke maatregelen. Voor 2016 is derhalve een bezuiniging van € 56.025 in te boeken oplopend naar € 75.000 vanaf 2017.
 • Swol 1894 ontvangt een subsidie voor de huur van het zwembad. Besloten is om deze subsidie in 3 termijnen af te bouwen. Voor 2016 kan derhalve € 8.666 als bezuiniging worden ingeboekt.
 • De Wandelsportvereniging ontvangt een subsidie voor de huur van de clubaccommodatie. Besloten is om deze subsidie in twee termijnen af te bouwen waardoor er voor 2016 € 2.500 als bezuiniging ingeboekt kan worden.
 • Tot slot wordt voorgesteld de verhuurtarieven voor de sportaccommodaties met 20% te verhogen in 2016 in de wetenschap dat:
  • De huidige tarieven verre van kostendekkend zijn (5 – 25%)
  • De huurinkomsten t.g.v. de gemeente Zwolle op ongeveer € 600.000 liggen
  • De invulling van de totale opgave van € 800.000 overeen komt met meer dan een verdubbeling van de tarieven

Met een verhoging van 20% voor 2016 (inclusief de jaarlijkse index en de al opgelegde verhoging van 2%) levert dit een bezuiniging op van ongeveer € 150.000.

De mogelijkheden die we voor 2017 en 2018 verder willen verkennen betreffen ouderensport, budget Sportservice Zwolle en onderhoud sportaccommodaties

Verwacht wordt dat vanaf 2017 de uitgaven van het sociaal domein in balans komen met rijksmiddelen. De transformatie zoals verwoord in de beleidsparagraaf sociaal domein en begin 2016 met de raad verkend wordt zal dan ook financieel resulaat laten zien. De besluitvorming hierover zal bij de PPN 2017-2020 plaatsvinden.

Voor 2018 staat nog een bedrag open van € 640.000. De raad heeft middels de PPN de zoekrichtingen bepaald. In het komende voorjaar komen wij met een concrete invulling van deze zoekrichtingen

De eerder afgesproken bezuinigingen op de bedrijfsvoering vormen vanaf 2016 een onderdeel van het programma 18 en zijn daarin verwerkt.