Kerngegevens

Kerngegevens

 

Begrotingstotalen

Baten en Lasten (bedragen x € 1 mln.)

Uitgaven/lasten programma’s

Bedrag

Bedrag

Inkomsten/baten

Sociaal domein

240

259

Gemeentefonds

Overige beleidsprogramma's

123

70

Belastingen en heffingen

Organisatie / dienstverlening

72

47

Specifieke bijdrage rijk en provincie

Grondexploitatie

48

63

Overig

46

Grondexploitatie

Totaal

483

485

Totaal

Begrotingsoverschot

2

Financiering lasten via algemene middelen (bedragen x € 1 mln.)

Saldo baten/lasten programma’s

Bedrag

Bedrag

Algemene middelen

Sociaal domein

185

259

Gemeentefonds

Overige beleidsprogramma's

76

35

Belastingen (m.n. OZB)

Organisatie

42

9

Renteresultaat

Grondexploitatie

-

Totaal

303

303

Totaal

Balansposten  per 1-1-2016 (bedragen x € 1 mln.)

Bezittingen

Bedrag

Bedrag

Financiering

Materiële vaste activa

380

94

Reserves

Financiële vaste activa

60

4

 reserves extern belegd

Onderhanden werk grondexploitaties

145

9

Voorzieningen

   Af: voorziening vastgoed

-26

303

Langlopende schulden

41

Kortlopende schulden

42

Vooruitontvangen/leverancierskrediet

66

Begrotingstechnisch nog te financieren

Totaal

559

559

Totaal

Financieel technische uitgangspunten

Toename aantal inwoners

  1.000

Toename aantal woonruimten

  400

Stijging loonkosten

  2,25    %

Stijging prijzen van derden

  0,8    %

Inflatiepercentage tarieven

  -0,25    %

Rente het te financieren lang geldleningen

  2,0    %

Rente kort geldleningen

  1,5    %

Weerstandsvermogen

Structurele ruimte in buffer rijksbeleid/sociaal domein (2017)

  5   mln.

Weerstandsvermogen

  36   mln.

Post onvoorzien

  0,5    mln.

Onbenutte belastingcapaciteit

  • Binnen de OZB

  pm

  • Kostendekkendheid heffingen en leges (structureel)

  1,1   mln.

Bezuinigingen

Bezuinigingen 2016 (onderdeel van € 11 mln. PPN 2016-2019

  3,9   mln.

Overige bezuinigingen (o.b.v. eerdere besluitvorming)

  1,3   mln.

Investeringen

Verwachte investeringsuitgaven 2015 en 2016 (excl. grondexploitaties)

  170   mln.

Financiering

Renterisico op vaste schuld

  38    mln.

Ruimte renterisico t.o.v. norm op vaste schuld

  58   mln

Omvang kredietrisico´s op uitgeleend geld

  50   mln.

Gemiddeld rentepercentage opgenomen geldleningen

  3,1   %

Gemiddeld rentepercentage verstrekte geldleningen

  3,7   %

Woonlastenontwikkeling

OZB

  0,75   %

Afvalstoffenheffing:

  • 1-persoonshuishoudens

  -1,35   %

  • meerpersoonshuishoudens

  -1,35   %

Rioolrechten

  2,0   %

Kerngegevens

raming

Zwolle

  G-27*)

01-jan-15

01-jan-16

in %

in %

Sociale structuur

0 t/m 14 jaar

23.249

23.100

19

16

15 t/m 34 jaar

33.836

34.000

27

28

35 t/m 64 jaar

48.804

49.200

39

40

65 jaar e.o.

17.968

18.400

15

16

totaal

123.857

124.700

100

100

autochtonen

104.113

104.800

84

75

allochtonen

19.744

19.900

16

25

totaal

123.857

124.700

100

100

alleenstaand

18.134

19.000

34

44

1-ouderhuishouden

3.225

3.200

6

7

2 phh. zonder kinderen

15.240

15.300

29

26

overige huishoudens met kinderen

15.114

15.100

28

23

overige huishoudens zonder kinderen

1.403

1.300

3

1

totaal

53.116

53.900

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

8,8

11,5

% van de bevolking (15-64) in de WAO (incl. WIA, WAZ en WAJONG)

7,8

8,0

% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB)

4,1

5,1

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

62

58

Fysieke structuur

oppervlakte (ha)

11.936

woonruimten

55.055

% huurwoningen

48

50

% koopwoningen

52

50

Economische structuur

aantal bedrijfsvestigingen (april 2014)

7.969

aantal banen (april 2014)

88.791

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking)

69

64

% niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking

10

12

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

566

v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2014)

772.500

Kwaliteit van bestuur

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014

58,2

48,9

*) tot de G-27-gemeenten behoren:

Alkmaar, Almelo,  Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle