10 Sport

Samenvatting

De wereld om ons heen verandert. De samenleving is zich meer en meer bewust van het belang van sporten en bewegen in het kader van bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en participatie.  Kerndoel van het sportbeleid  is het behoud van vitale inwoners. Daarin zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de sportverenigingen vanwege de bredere maatschappelijke rol die zij (kunnen) vervullen dan het sporten en bewegen alleen. Dit neemt niet weg dat de traditionele verenigingsstructuur onder druk staat. In 2015 is dan ook met de sportverenigingen  gesproken over opgaven voor de korte en lange termijn en het behoud van vitale verenigingen. Wij  geven de verenigingen dan ook de ruimte om alleen of in samenwerking te komen tot een vitale sportvereniging die haar maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid neemt.  Dit ondersteunen we door maatwerk te bieden in ondersteuning/facilitering bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. De ideeën, kaders en randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn brengen we samen in de "agenda voor sport en bewegen".