4 Groene leefomgeving en milieu

Samenvatting

Milieu

Milieu en milieubeleid is altijd in beweging. Het is een dynamisch terrein met meer en meer verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid, voor lokale uitwerking. Dat biedt kansen om beleid zodanig te voeren dat ook wordt bijgedragen aan mens en economie, de duurzame ontwikkeling van Zwolle.
Hieronder verstaan we het werken aan een langdurige balans tussen people, planet en profit, hier en nu, daar en later. Die willen we behouden en versterken door alle Zwolse potenties die we hebben goed te gebruiken. Goed dwingt tot nadenken, weloverwogen zijn. Maar ook ondernemend zijn, eigenaarschap, verantwoordelijkheid willen nemen. Er kan aan allerlei Zwolse potenties worden gedacht. Ze kunnen betrekking hebben op grondstoffen. Bijvoorbeeld het goed gebruiken van lokale energiebronnen en water. Het gebruiken van deze potenties versterkt de lokale economie en levert koopkracht, het gaat uitputting en vervuiling tegen (circulaire economie). Op een positieve manier. Dus niet verspillen, maar ook niet zodanig koesteren dat het niet gebruikt mag worden.
Potentie heeft betrekking hebben op het sociaal kapitaal. De wisselwerking tussen bewoners, overheid en ondernemers geeft veerkracht en levert weer nieuw sociaal kapitaal op. Gebruik maken van de kracht van de stad, dicht bij de leefwereld blijven, menselijke maat. Dat gaat over contacten, relaties, talenten, betrokkenheid, vertrouwen, ideeën, enthousiasme, energie, creativiteit. Maar ook “iedereen doet mee”, uitsluiting en ongelijkheid voorkomen. Dat laatste heeft weer een relatie met de rol
die we zelf vervullen.
En tot slot het goed gebruiken van onze economische potenties. Zorgen dat geld in de regio blijft, werken met lokale/regionale ondernemers, daar verbindingen tussen leggen, werkgelegenheid stimuleren, koopkracht vergroten, zodat er ook besteed kan worden. Goed gebruiken van al die Zwolse potenties leidt tot meerwaarde, een win-win situatie voor people, planet en profit, nu en in de toekomst.

Groen

Het groen in Zwolle draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat. Door in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen, zoals natuurlijk spelen en een klimaatbestendige stad, wil het college die groene kwaliteit waarborgen en versterken. Deze ambities en opgaven zijn opgenomen in de Groene Agenda 2015-20125, een geactualiseerde versie van het Groenbeleidsplan dat na 15 jaar een vernieuwing toe was. De uitgangspunten uit het Groenbeleidsplein zijn overeind gebleven, maar er worden wel nieuwe accenten gelegd: denk bijvoorbeeld aan de veranderende maatschappij en de rol van de overheid daarin.  De Groene Agenda richt zich op de verdere ontwikkeling van nieuwe groengebieden, de grootschalige reconstructie van groenzone’s en de verdere ontwikkeling van onze stadsranden. Daarbij sluiten we aan op andere agenda’s (Duurzaamheid, Water e.d.) en de visie op het Beheer van de openbare ruimte. De Groene Agenda geeft sturing en inhoud aan de concrete acties voor 2016.