Omzetting indirecte kosten naar programma bedrijfsvoering

Omzetting indirecte kosten naar programma bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

Het nieuwe programma Bedrijfsvoering (18) kent de volgende producten:

lasten

baten

saldo

Management

4.165

4.165

Secretariaat

1.485

1.485

Overige functies

12.954

1.417

11.537

Algemene kosten

3.881

519

3.362

Huisvesting

7.402

1.696

5.706

ICT

4.971

200

4.771

Wagenpark

273

273

Overige bedrijfsvoeringskosten

2.053

771

1.282

SSC t.b.v. Zwolle

4.393

4.393

SSC t.b.v. Provincie en Kampen

8.255

8.255

0

subtotaal

49.832

12.858

36.974

Nog te realiseren dekking via gestalde capaciteit

7.063

7.063

Totaal

42.769

12.858

29.911

Het exploitatiesaldo van het programma Bedrijfsvoering ad € 29.911 wordt gedekt door de voordelen die ontstaan op de onderstaande programma's omdat daar geen doorberekeningen van indirecte kosten meer worden geraamd.

De effecten per programma zijn:

Effecten per programma

Pijler Programma's

1

Volkshuisvesting

571

2

Economie

579

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

953

4

Groene leefomgeving en milieu

1.304

5

Ruimte en cultuurhistorie

747

6

Onderwijs

1.000

7

Veiligheid

1.247

8

Integraal beheer openbare ruimte

3.452

9

Cultuur

170

10

Sport

233

Pijler Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

1.772

12

Inwonersondersteuning

2.491

13

Opvang en bescherming

312

14

Inkomen

5.531

Pijler De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

450

16

Bestuur en dienstverlening

7.424

17a

Exploitatie gronden

318

17b

Vastgoedmanagement

660

19

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

697

Totaal

29.911