Overzicht van de reserves en voorzieningen

Stand per

toevoegingen

onttrek-

Stand per

Nr

Reserve

1-1-2016

rente

overige

kingen

31-12-2016

1. Weerstand- en risicoreservering

C01

Algemene reserve

22.757.636

2.915.000

19.842.636

C04

Risicoreserve Sociaal Domein

5.900.000

2.600.000

8.500.000

Totaal weerstand- en risicoreservering

28.657.636

0

2.600.000

2.915.000

28.342.636

2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

P01

Begraafplaatsen

442.904

26.301

416.603

P04

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

166.924

56.030

110.894

Totaal reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

609.828

0

0

82.331

527.497

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

A01

ICT investeringen

427.055

173.572

300.000

300.627

E03

Kapitaallasten wagenpark

52.204

52.204

O01

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

900.000

2.334.712

3.212.212

22.500

O12

Dekking kapitaallasten Morsestraat

288.275

10.090

21.317

277.048

O13

Dekking kapitaallasten verbouw SH/SK

434.667

15.213

59.547

390.333

O18

Dekking kapitaallasten Kunstgrasvelden

1.860.207

65.107

224.066

1.701.248

O20

Toekomstige exploitatie gronden

8.374.292

293.100

1.909.712

2.202.812

8.374.292

O32

Dekking kapitaallasten binnenklimaat primair onderw.

120.739

4.226

24.350

100.615

O33

Dekking kapitaallasten Alm.Kanaal

123.702

4.948

9.418

119.232

O34

Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven

240.367

8.413

31.765

217.015

b. onderhoudsreserveringen

A02

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

928.842

127.206

25.900

1.030.148

E04

Reserve civiele infrastructuur

0

388.800

388.800

0

E05

Onderhoud recreatieplassen

250.904

16.304

229.204

38.004

E07

Gronddepot Anth. Fokkerstraat

178.306

13.203

165.103

O05

Onderhoud wijk- en buurtcentra

38.537

38.537

O06

Onderhoud sportaccommodaties

98.482

230.884

309.203

20.163

O27

Onderhoud verhuurde panden

1.364.348

2.832.630

4.127.097

69.881

O30

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.283.863

430.206

523.280

2.190.789

c.rechtspositionele verplichtingen

C53

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

1.021.535

99.407

922.128

P51

Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken

115.464

4.041

38.700

80.805

d.bedrijfsvoeringsreserves

A52

Bedrijfsvoeringsreserve a&f

223.244

223.244

C10

Bedrijfsvoeringsknelpunten directie

309.521

309.521

C52

Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf

83.000

83.000

E52

Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum

335.044

47.656

287.388

O52

Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling

0

0

R51

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

14.000

14.000

S52

Bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken en werkg.

19.320

19.320

Totaal reservering voor lopende exploitatielasten

20.085.918

405.138

8.444.026

11.887.937

17.047.145

Stand per

toevoegingen

onttrek-

Stand per

Nr

Reserve

1-1-2016

rente

overige

kingen

31-12-2016

4. Bestemmingsreserves

a.nog uit te voeren werken

A50

Nog uit te voeren werken a&f

44.000

44.000

88.000

C05

Nog uit te voeren werken concernstaf

23.422

23.422

0

E50

Nog uit te voeren werken expertisecentrum

905.292

311.577

593.715

O50

Nog uit te voeren werken ontwikkeling

4.616.042

2.424.327

2.191.715

P50

Nog uit te voeren werken publiekszaken

517.845

131.000

386.845

S50

Nog uit te voeren werken sociale zaken en werkg.

479.000

400.000

847.000

32.000

b.overige bestemmingsreserves

C03

Stadsontwikkelfonds

3.720.000

950.000

2.770.000

C05

Reserve incidentele bestedingen

3.916.496

243.504

1.312.000

2.848.000

O21

Stadsuitleg

5.385.915

450.000

3.030.000

2.805.915

O23

Parkeren

3.897.004

939.000

258.000

4.578.004

O25

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

2.000.698

2.000.000

698

O26

Bestemmingsplannen

0

180.000

180.000

0

O28

Openbaar vervoer

137.000

137.000

0

O29

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

3.230.146

2.124.146

1.106.000

O35

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

7.790.626

272.672

1.212.000

500.000

8.775.298

O36

Spoorzone

3.000.000

3.000.000

6.000.000

P02

Verkiezingen

110.849

145.200

256.049

S53

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

310.424

90.480

219.944

Totaal bestemmingsreserves

40.084.759

272.672

6.613.704

14.228.472

32.652.183

Stelpost

Inschatting hogere reservering bij jaarrekening

5.000.000

5.000.000

Totaal reserves

94.438.141

677.810

17.657.730

29.113.740

83.569.461

Overzicht van voorzieningen begroting 2016

Nr

Voorziening

Stand per

Toevoeging

Aanwendingen

Stand per

1-1-2016

31-12-2016

A. Voorzieningen als passivaposten:

Advies & Faciliteiten

A71

Voorz. rechtspos. verplichten Concern

205.891

7.206

108.000

105.097

Totaal Advies & Faciliteiten

205.891

7.206

108.000

105.097

Concernstaf

C70

Voorz. rechtspos. verplichtingen

12.660

443

13.103

0

C73

Alg.Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

1.063.467

1.063.467

Totaal Concernstaf

1.076.127

443

13.103

1.063.467

Expertisecentrum

E01

Voorz. rechtspos. verplichtingen EC

144.789

72.625

72.164

E02

Voorziening afval

3.558.216

1.317.184

2.241.032

E03

Voorziening riolering

3.788.876

826.661

2.962.215

Totaal Expertisecentrum

7.491.881

0

2.216.470

5.275.411

Raadsgriffie

R01

Rechtspositie raadsleden

150.051

119.811

30.240

Totaal Raadsgriffie

150.051

0

119.811

30.240

Totaal voorzieningen passivaposten

8.923.950

7.649

2.457.384

6.474.215

B. Voorzieningen in mindering op de activa posten.

O90

Algemene voorziening Vastgoed

26.483.598

225.176

380.000

26.328.774

O91

WRZV

353.974

353.974

P90

Voorziening dubieuze debiteuren

178.258

200.000

225.000

153.258

S90

Risico oninbaar schuldhulpverlening

70.206

10.000

60.206

S91

Risico oninbaar bijstandsleningen

384.688

100.000

165.000

319.688

S92

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

7.519.184

1.600.000

1.600.000

7.519.184

Totaal voorzieningen activaposten

34.989.908

2.125.176

2.380.000

34.735.084

Totaal voorzieningen

43.913.858

2.132.825

4.837.384

41.209.299