Introductie

De begroting 2016  is volgens de systematiek van de beleidscyclus de eerste uitwerking van de perspectiefnota 2016-2019. (PPN)  Besluiten die bij de PPNbehandeling in juni 2015 zijn genomen over structurele en meerjarig incidentele bestedingen zijn in deze begroting verwerkt. De begroting 2016 bevat een incidenteel bestedingsvoorstel.   

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kerngegevens
 • Van perspectiefnota naar begroting .
  Hierin schetsen wij ontwikkelingen die wij in 2016 verwachten en presenteren wij een bijgesteld financieel perspectief .
 • Beleidsparagrafen
  In beleidsparagrafen wordt een integraal beeld geschetst van hoofdthema's van beleid. Het thema duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van ons handelen. Dit behandelen we daarom in de beleidsparagraaf bestuur en dienstverlening.  Als daartoe aanleiding is, is in diverse beleidsprogramma’s aandacht aan duurzaamheid besteed.
 • Programma's
  Conform het raadsbesluit van augustus 2015 is in het kader van het project “versterken sturend vermogen beleidscyclus” programma 18 bedrijfsvoering toegevoegd. De overwegingen hierbij zijn het vergroten  van de flexibiliteit en transparantie van de begroting. Het programma bedrijfsvoering omvat alle budgetten die met de bedrijfsvoering te maken hebben. De verplichte paragraaf bedrijfsvoering is hierdoor komen te vervallen.
  Consequentie  van de invoering van programma 18 is dat de budgetten van alle programma’s niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voorheen vormden (een deel van de)  bedrijfsvoeringskosten onderdeel van de programmabudgetten.
 • verplichte paragrafen
  De paragraaf bedrijfsvoering is geïntegreerd in het programma 18

In samenspraak met de raad worden begin 2016 aan de hand van pilots verbetervoorstellen gedaan in het kader van “versterken sturend vermogen van de beleidscyclus”.
Evenals bij de jaarrekening is van deze begroting een digitale versie gemaakt die doorklikbaar is. Zie hiervoor de gemeentelijke website.

De positie van de begroting in de totale beleidscyclus is in onderstaan diagram weergegeven.