14 Inkomen

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

63.948

64.583

58.198

58.225

58.252

58.286

Baten

51.699

47.707

46.151

46.151

46.151

46.151

Resultaat voor bestemming

-12.249

-16.876

-12.047

-12.074

-12.101

-12.135

Reservemutaties:

Resultaat na bestemming

-12.249

-16.876

-12.047

-12.074

-12.101

-12.135

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De verlaging van de lasten is vooral het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn de baten en lasten verlaagd op basis van voorlopige inschattingen van de bijstandsuitkeringen. Op het moment van het

opstellen van de begroting beschikken wij nog niet over de hoogte van de rijksbijdrage in de bijstandsuitkeringen. Voorlopig

hebben wij de lasten en baten voor dit onderdeel budgetneutraal verwerkt. Zie ook de risicoparagraaf.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Lasten stadsuitbreiding

-27

-54

-88

Incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

Toename bijstand en schuldregeling

-390

-390

-390

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)