17B Vastgoedmanagement

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

10.535

9.735

9.761

10.972

10.818

10.773

Baten

11.532

10.552

11.548

11.548

11.548

11.548

Resultaat voor bestemming

997

817

1.787

576

730

775

Reservemutaties:

-6

reserve meerjarig onderh.verhuurde eigendommen

74

reserve kapitaallasten Morsestraat

21

reserve Almeloos kanaal

9

Resultaat na bestemming

997

811

1.891

576

730

775

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De toename van het voordelig resultaat op de exploitatie verhuurde panden is voor een groot deel het gevolg van een verschuiving

van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering. Daarnaast zijn incidentele nadelen op de exploitatie afgedekt middels

incidentele baten.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Vrijvallende kapitaallasten

-1.211

-1.057

-1.012

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)