4 Groene leefomgeving en milieu

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

8.404

3.588

2.384

2.384

2.384

2.384

Baten

7.462

500

Resultaat voor bestemming

-942

-3.088

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Reservemutaties:

-2.579

Reserve nog uit te voeren werken OW

-512

reserve gebiedsbeheerplan Zwolle centraal

500

Resultaat na bestemming

-3.521

-3.088

-2.396

-2.384

-2.384

-2.384

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Naast een verschuiving van lasten naar het programmma bedrijfsvoering is € 500.000 vanuit de decentralisatieuitkering

bodemsanering in de reserve gebiedsbeheerplan Zwolle centraal gestort voor toekomstige bestedingen.

Voor klimaatactieve stad is € 100.000 begroot conform besluitvorming bij de PPN 2016-2019.

Bezuinigingen begroting 2015:

Uitbesteding controle RUD

40

40

40

40

Structurele bestedingen PPN 2016-2019:

Vluchtelingenwerk

-102

-102

-102

-102

Dekking uit bestaande middelen

102

102

102

102

Incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

Water/klimaatbestendige stad

-100

-100

-100

Dekking uit inkomsten bevoegd gezag

100

100

100

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)