4 Groene leefomgeving en milieu

Doelen

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren).

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsparken neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

In 2005 was het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een park bezocht

 • Wezenlanden 12 %
 • Engelse werk 17 %

De norm van 2016 is dat het bezoek in ieder geval toeneemt t.o.v. 2005. In de meest recente cijfers van 2012 is die toename al geconstateerd (O&S):

 • Wezenlanden 17  %
 • Engelse werk  21 %
 • Groene Agenda 2015-2025; actuele onderdelen oppakken.
 • Afronden reconstructie park Wezenlanden en aansluiting op Nooterhof/Enexisterrein
 • Verkenning verbetering Groene Vinger  Middelwegzone
 • Versterking groen Oude Weteringzone Stadshagen

Streefdoel/indicator

Het aantal Zwollenaren dat vindt dat er te weinig groen in de eigen woonbuurt is, neemt af t.o.v. 2011.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

                                   2011
Gemiddeld    17 %
per wijk:
Kamperpoort         61 %
Assendorp             34 %
Indische Buurt       33 %
Dieze-West           29 %
Binnenstad           28 %
Stadshagen          22 %
                 ........
Berkum                  3 %
Aalanden                4 %

De norm van 2016 is dat het percentage bewoners vindt dat er te weinig groen is, afneemt t.o.v. 2011 (hieronder de meest recente cijfers O&S uit  2012  en 2014)

2012                  2014
14 %                  12 %

46 %                  42 %
29 %                  27 %
37 %                  32 %
21 %                  24 %
24 %                  28 %
22 %                  19 %
........                 ........
5 %                      4 %
4 %                      4 %

 • Bijdragen leveren aan door anderen geïnitieerde planvorming en uitvoering die kunnen bijdragen aan een sterkere groen - en recreatiestructuur
 • Recreatieve meekoppelkansen Hoogwaterbeschermingsprogramma en spoorverdubbeling Zwolle Herfte verzilveren  
 • Faciliteren realisatie Wijkboerderij Stadshoeve in Stadshagen door de wijk

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit/natuurwaarde in de stad blijft minimaal gelijk.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

De nulsituatie 2013 is vastgelegd:
Floraonderzoek 2008-2012
Faunaonderzoek 2012-2013
Stadsvogelonderzoek 2014
Jaarlijkse Roofvogeltelling

Vergelijking met oudere gegevens wordt gerapporteerd voor onderdelen:
Flora (voor 2008)
Stadsvogels (voor 2014)
Roofvogels (vanaf 2000)

 • Ecologische meekoppelkansen Hoogwaterbeschermingsprogramma en spoorverdubbeling Zwolle Herfte verzilveren
 • Natuurspeelplaatsen aanleggen
 • Tijdelijk natuur stimuleren
 • Aanbevelingen faunaonderzoek waar mogelijk en tenminste budgettair neutraal effectueren
 • Pilot inzaai karakteristieke flora
 • Monitoring gebruik faunavoorzieningen
 • Opstart Faunaonderzoek 2017-2018
Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Het aantal kilometers vrij liggend recreatief fietspad bedroeg in 2010:
35 km.

In 2016 moet totaal 41 km gerealiseerd zijn.

 • Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)
 • Vervolg realisatie fietspad op geluidswal Hasselterweg (4 km)
 • Realisatie struinpaden Stadsbroek e.o.
 • Faciliteren aanleg struinpaden  en verbreden fietspad in Ruimte voor de Rivierproject Zwolle.

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Het percentage bewoners dat minimaal één keer per maand een stadsrand bezocht was in 2005:

Langs de IJssel            23%
Zwarte Water Vecht     14%
Herfte Wijthmen           12%

Na het stoppen van de subsidie van de provincie voor de exploitatie van de Wijthmenerplas is er een structureel tekort ontstaan bij de exploitatie van de plassen. Het tekort wordt de komende jaren gedekt met een afkoopsom van de provincie en meerjarig incidenteel geld.

De norm voor 2016 is dat bezoek aan de stadsranden gelijk blijft of groeit t.o.v. 2005.
In  het meest recente onderzoek (O&S 2012) zien we een groei:
Langs de IJssel            26%
Zwarte Water Vecht     20%
Herfte Wijthmen           16%

Komen tot een (investerings-) voorstel om de exploitatie van de recreatieplassen op termijn kostendekkend te krijgen

 • Het actief ondersteunen van ontwikkeling Stadslandbouw in de stadsranden gecombineerd met natuurontwikkeling en struinpaden (ca. 4 ha.) in het kader van o.a. Ruimte voor de Vecht en LEADER.
 • Vanuit het in 2015 gestarte project "Kwaliteitsimpuls routenetwerken" wordt de TOP verplaatst en de bijbehorende borden geactualiseerd. Ook worden een aantal belevingspunten gerealiseerd wanneer hiervoor geschikte locatie zijn gevonden.

In 2016 komen we met voorstellen om de exploitatie van de recreatieplassen op termijn kostendekkend te maken

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit in de stadsrand blijft minimaal gelijk.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

De nulsituatie 2013 is vastgelegd:
Floraonderzoek 2008-2012
Faunaonderzoek 2012-2013
Jaarlijkse Roofvogeltelling
Jaarlijkse Weidevogeltelling

Vergelijking met oudere gegevens wordt gerapporteerd voor onderdelen:
Flora (voor 2008)
Roofvogels (vanaf 2000)
Weidevogels (vanaf 2010)

 • Realisatie nieuwe natuurzones Stadsbroek
 • Faciliteren Ruimte voor de Rivierprojecten Zwolle en daaraan gekoppelde natuurontwikkeling en eindbeheer
 • Inzaai klimaatdijk Stadshagen met karakteristieke flora
 • Ecologische meekoppelkansen Hoogwaterbeschermingsprogramma en spoorverdubbeling Zwolle Herfte verzilveren
 • Planvorming revitalisering rietlanden Holtenbroekerdijk
 • Aanbevelingen faunaonderzoek waar mogelijk en budgettair neutraal effectueren.
 • Inzaaien nieuwe natuur bij Kromme Kolk met karakteristieke flora.
 • Monitoring gebruik faunavoorzieningen
 • Opstart Faunaonderzoek 2017-2018
 • Er wordt een voorstel gemaakt voor het instrument Zwolse ambassadeurssoorten
 • Opstellen ecologische voorwaarden bij verpachting gemeentelijke gronden
Terugdringen en voorkomen van geluidhinder voor bestaande woningen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties

Streefdoel/indicator

Voor 11 locaties is de geluidsituatie verbeterd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Situatie 2013: 11 locaties
geluidhinderknelpunten

1 geluidhinderknelpunt aangepakt.

 • Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden concrete projecten, volgens het principe van werk-met-werk-maken in samenhang met het integraal onderhoudsprogramma (BOR)
 • Volgen ontwikkelingen implementatie en uitvoering SWUNGI en SWUNGII (nieuwe geluidwetgeving).

Streefdoel/indicator

In 2016 voldoen de 3 gezoneerde industrieterreinen aan de vastgestelde geluidzone.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Situatie 2013: 100% van de
industrieterreinen voldoet aan de wettelijke
norm

100%

 • Adviseren bij vergunningen voor bestaande en nieuwe inrichtingen.
 • Tijdige verwerking mutaties in model om nieuwe overschrijdingen te voorkomen.
 • Opstellen jaarrapportage zonebeheer.
Gezonde luchtkwaliteit in Zwolle

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PM10) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle (stad, ommeland en ecologische hoofdstructuur).

Streefdoel/indicator

 • PM10 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2011.
 • PM10 voldoet aan de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m3 (max. 35 dagen per jaar overschrijding).
 • NO2 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2015.
 • Stikstofdepositie op gebieden in de ecologische hoofdstructuur

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Luchtkwaliteit in 2012.

Huidige luchtkwaliteit voldoet aan normen

 • Monitoring luchtkwaliteit + uitbreiden met stikstofdepositie.
 • Bijhouden beleidsontwikkelingen
 • luchtkwaliteit (regelgeving,
 • gezondheidsaspecten,
 • meetmethoden).
 • Continuering inbreng ruimtelijke plannen.
Handhaven van de basisveiligheid en een aanvaardbaar groepsrisico

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico).
Handhaven van een aanvaardbaar groepsrisico.

Streefdoel/indicator

 • Er bevinden zich geen kwetsbare functies binnen de veiligheidscontour van bedrijven, wegen, spoorwegen, vaarwegen en
 • buisleidingen voor aardgas/gevaarlijke stoffen.
 • Het groepsrisiconiveau past binnen de grenswaarden van het gebiedstype zoals vastgesteld in het gebiedsgerichte kader Externe Veiligheid
 • De toename van het groepsrisico op stedelijk niveau is openbaar, verklaarbaar en aanvaard

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Provinciale risicokaart 2012.
Risico Register Gevaarlijke Stoffen 2012.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

 • Monitoring risicobronnen en volgen (beleids)ontwikkelingen
 • Uitwerken risicocommunicatieplan stroom- en spoorzone.
 • Evalueren, aanpassen en implementeren proactief samenwerkingsmodel met partners (Veiligheidsregio IJsselland, Kennispunt Externe Veiligheid RUD en gemeente Deventer)
 • Volgen beleidsontwikkelingen vanuit Rijk en Provincie
Reductie CO2 uitstoot en toename van gebruik duurzame energie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt ten opzichte van 1990 en wordt 20% van de gebruikte energie duurzaam opgewekt.

Streefdoel/indicator

CO2-reductie (kton/jaar): Uitstoot in 1990: : 587 kton/jaar, in 2009: 722 kton/jaar, 20% reductie t.o.v. 1990 = 40% reductie t.o.v. 2009 % duurzaam opgewekt: % opgewekt in 2012: 5,6%.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Uitstoot 2009: 722 kton/jaar
Duurzame opwek: 5,6 % in 2012

De trend in daling CO2-uitstoot continueren en waar mogelijk versnellen

 • Monitoring prestaties (uitstoot CO2, % duurzame opwek).
 • Uitvoering Overijsselse aanpak 2.1 voor bestaande woningen, in samenwerking met de Provincie Overijssel (Verbeter & Bespaar).
 • Faciliteren projectinitiatief windenergie
 • Inbreng in gebiedsontwikkelingen (Stadshagen, Spoorzone, etc.).
 • Opstellen en uitvoering prestatieafspraken woningbouwcorporaties
 • Onderzoek benutting aardwarmte (Hanzeland en omgeving) en restwarmte (bedrijventerrein Voorst)
 • Uitvoering project verduurzaming eigen  vastgoedgebouwen.
 • Stimulering opzetten zonPV-projecten voor collectieven (sport, kerk, medewerkers bedrijven/instellingen)
Inwoners, bedrijven en instellingen betrekken bij duurzame diensten in de wijken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Meer inwoners, bedrijven en instellingen voelen zich betrokken bij het welzijn van hun buurt of bedrijventerrein. Meer wijken zijn levensloopbestendig, door het aanstichten, ondersteunen of versnellen van collectieve netwerken in de wijken van ondernemende inwoners en inwonende ondernemers die duurzame diensten aanbieden. Burgers en bedrijven zijn gemotiveerd toekomstbestendige keuzes te maken, door het realiseren van (overheids)opdrachten of het ontvangen van financiële prikkels.

Streefdoel/indicator

In 2020:

 • is in 80% van de wijken afspraken over duurzame ontwikkeling van de wijk
 • is iedere wijk bekend met experimenten voor woonlastenverlaging
 • zijn 10 zonPV (privé) projecten gerealiseerd voor collectieven (bewoners, sport, kerk, medewerkers bedrijven/instellingen)

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • Aanstichten en doorontwikkelen WijBedrijven Dieze en Holtenbroek
 • Actieve kennisontwikkeling en -deling van concepten voor creëren van meervoudige waarden: lagere woonlasten, werkgelegenheid, betrokkenheid bewoners/ondernemers
 • Actieve ondersteeuning bij ontwikkeling van nieuwe collectieven of coöperaties door de inzet van versnellers
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de Structuurvisie, ter ondersteuning van meervoudige waardecreatie
 • Experiment met een wijkbegroting, als onderdeel van het project 'Wijkgericht afkoppelen van hemelwater in Dieze".
Geen risico's voor de volksgezondheid bij bodemverontreiniging

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Alle spoedlocaties in Zwolle zijn beheerd

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Alle locaties met mogelijke risico’s zijn
onderzocht

Aanpak resterende spoedlocaties

 • Monitoring mogelijke humane spoedlocaties.
 • Monitoring voormalige stortplaatsen
De kwaliteit van bodem, diepe ondergrond en grondwater is geschikt voor de functies op maaiveld

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe) ondergrond. Waaronder de drinkwaterwinning het Engelse werk.

Streefdoel/indicator

De principes en doelen van de Visie op de Ondergrond zijn blijvend geïntegreerd in beleid en werkwijze voor bodem en
grondwater.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Visie en Programma Ondergrond
vastgesteld door raad.

Uitwerking en uitvoering visie en
programma ondergrond.
Implementatie bodembeleidsplan.

 • Stimuleren van derden om te saneren en/of deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak.
 • Uitvoeren van taken Wet bodembescherming.
 • Inbreng van de principes Visie op de Ondergrond in diverse projecten.
 • Grondstromencoördinatie en –beheer.
 • Monitoren/bewaken grens Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal en het grondwaterbeschermingsgebied
Betaalbare bodemsaneringoperatie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Kostenbesparing op de totale bodemsaneringsoperatie in Zwolle

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Met gevalsgerichte aanpak wordt de
bodemsaneringsoperatie in Zwolle Centraal beperkt tot ca. € 20 mln.

Doorontwikkeling gebiedsaanpak
(gebiedsbeheerplan) Zwolle Centraal.

 • Uitvoeren gebiedsgerichte aanpak Zwolle Centraal.
 • Afspraken maken over deelname diverse locaties aan gebiedsgerichte aanpak.
 • Afspraken maken met probleemhouders omtrent deelname middels afkoop.
 • Uitwerken monitoringsplan Zwolle Centraal
Een waterveilige en klimaatbestendige gemeente

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een waterveilige en klimaatbestendige stad en omgeving

Streefdoel/indicator

De dijken zijn orde, ook voor het regionaal systeem.
De ruimtelijke inrichting is afgestemd op het beperken van gevolgen (slachtoffers en schade) van overstromingen en klimaatverandering, wateroverlast, hitte en droogte.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • Korte termijn (2015)
  Rond Zwolle worden 4 RvdR projecten uitgevoerd.
 • Middellange termijn (2030)
  Nieuwe normering waterveiligheid wordt meegenomen in (HWBP)-projecten.
 • Water- en ruimtelijke opgaven zijn beperkt geïntegreerd.
 • Initiatieven vanuit KAS hebben behoefte aan inhoudelijke en proceskennis
 • 3di model om waterrobuuste inrichting inclusief werking regionaal systeem door te rekenen is gereed
 • Projecten Westenholte en Scheller en Oldeneler waarden gereed. IJsseldelta-zuid (bypass Kampen) en zomerbedverlaging in uitvoering.
 • Voorkeursvariant voor HWBP-project koploper Zwolle (Voorst en Holtenbroek) bekent.
 • Verkenning HWBP-project IJssel gestart.
 • Klimaatadaptiestrategie.
 • Visie op een robuust en flexibele regionaal watersysteem.
 • Inbreng Zwolse belangen en medewerking procedures enz.
 • Deelname aan koploperproject Zwolle en de verkenning IJssel. Tevens samen met het waterschap optrekken over programma HWBP
 • Inbreng Zwolse situatie, ambities en belangen in Deltaprogramma, HWBP, IJssel-Vechtdelta enz.
 • Samen met waterschap en provincie klimaatveranderingen en mogelijke maatregelen op hoofdlijnen modelmatig doorrekenen.