5 Ruimte en cultuurhistorie

Doelen

Het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Streefdoel/indicator

Visie, beleid en werkprocessen afgestemd op de nieuwe Omgevingswetgeving

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • Maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de nieuwe Omgevingswet vragen om een herziening van het Structuurplan
 • Omgevingswet aangenomen door tweede kamer (invoering 2018)
 • Opstellen concept-Omgevingsvisie met gebiedsprofielen
 • Helder beeld van de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet
 • Opstellen van gebiedsprofielen als onderdeel van de Omgevingsvisie
 • Integrale afstemming met betrokken partijen
 • uitvoeren en afronden impactanalyse: in beeld brengen van de gevolgen van de Omgevingswet op de uitvoeringspraktijk van de gemeente

Streefdoel/indicator

Stimuleren gebieds- en locatieontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Overzicht bijhouden van de voortgang van de projecten.

Interne afstemming van initiatieven, ontwikkelingen en agenda's

Voor de Spoorzone is een bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel gesloten, het plan van aanpak in 2015 geactualiseerd ,een Kwaliteitsboek voor het hele gebied en een pve voor de busbrug vastgesteld.

Uitwerken en uitvoeren maatregelen volgens het in het najaar van 2015 vastgestelde geactualiseerde plan van aanpak Spoorzone.

 • Verder voorbereiden van de realisatie van de busbrug
 • Planvorming voor de noord- en zuidzijde van het station (inclusief fietsparkeren)
 • Uitvoeren van de ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling Spoorzone via marketing en acquisitie) en via stimuleren en het begeleiden van ruimtelijke initiatieven

Vechtcorridor Noord: Structuurvisie vastgesteld.

Vastgesteld bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord

Opstellen ontwerp bestemmingsplan Vechtcorridor Noord

Streefdoel/indicator

Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Diverse pleinen en straten heringericht en vergunning verleend voor bouwinitiatieven

Uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en de kadernota economisch beleid binnenstad.

 • Broerenkwartier: stimuleren gebiedsontwikkeling in samenwerking met alle stakeholders
 • Routering: afronding uitvoering maatregelen
 • Gasthuisplein: herinrichting openbare ruimte op basis van een door de ondernemers opgestelde visie in tweede helft 2016
 • Voorstraat: samen met ondernemers herinrichting straat en aanpak panden
 • Ontwikkeling Melkmarkt: realisatie nieuw winkelpand (mogelijk opening eind 2016)
 • Grote Kerk: begeleiding plannen Grote Kerk
 • Begeleiden nieuwe initiatieven: pm

Visie binnenstad 2015

Uitwerken onderdelen visie binnenstad

Streefdoel/indicator

Actueel houden van bestemmingsplannen: jaarlijks worden enkele ‘oude’ plannen vernieuwd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Gehele grondgebied voorzien van actuele planologische regeling

Drie plannen bebouwde kom geactualiseerd

Opstellen en ter vaststelling voorleggen ontwerp bestemmingsplannen voor  Stadshagen II, Zwolle-zuidwest en Aalanden

Herziening deel buitengebied

Ter vaststelling voorleggen ontwerp bestemmingsplan Herfte Wijthmen

Streefdoel/indicator

Versterken positie Zwolle in ruimtelijk opzicht en opstellen strategieën voor de toekomstige ontwikkeling en uitwerken perspectief Zwolle deltastad 2.0

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Deltaprogramma IJsselmeer:
De wateragenda is vastgesteld en bepaalt de koers voor verder verankering van de deltabeslissingen in gemeentelijk beleid en uitvoering.

Perspectief deltastad 2.0

 • Uitwerken van de citydeal klimaatadaptatie binnen de structuurvisie.
 • Uitwerken economisch-ruimtelijke implementatie van de deltabeslissingen in een klimaat adaptie strategie

Relaties met andere programma’s
De binnenstad en andere gebieden in Zwolle zijn ook onderdeel van het programma 2. Daarnaast komt het Deltaprogramma en de water- en klimaatopgave aan bod in  programma 4. Ook ligt er een relatie met programma 7 (vooral waar het gaat om projecten en de activiteiten in de binnenstad).
De consequenties van de Omgevingswet gelden voor het gehele fysieke domein en niet alleen voor het programma Ruimte en cultuurhistorie. Daarnaast is een en ander terug te vinden in het programma 16 ‘Bestuur en dienstverlening’.

Duurzaam in stand houden en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle.

Streefdoel/indicator

Het doen van archeologisch onderzoek in archeologisch waardevolle gebieden;
Adequate advisering en begeleiding van monumenteigenaren bij plannen;
Cultuurhistorische waarden worden betrokken bij (ruimtelijke) ontwikkelingen;
Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst;
Cultuurhistorische waarden verankeren in bestemmingsplannen;
Zichtbaar maken van erfgoed.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde zoals aangegeven (laag: 0% en 10%; hoog: 50%, 90% en 100%) op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle

 • Archeologisch waardevolle gebieden worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen.
 • In geval van bodemverstoring in archeologisch waardevolle gebieden vindt overeenkomstig wetgeving en archeologiebeleid archeologisch onderzoek (incl. uitwerking) plaats.
 •  
 • In nieuwe en te actualiseren bestemmingsplannen wordt een archeologische dubbelbestemming opgenomen.
 • Het uitvoeren van archeologisch onderzoek incl. het opstellen van rapporten/publicaties.
 •  
 • 461 beschermde rijksmonumenten (1) 340 beschermde gemeentelijke monumenten
  (1) Dit aantal telt complexen als 1 monument. Inclusief de afzonderlijke onderdelen van complexen bedraagt het aantal 533.
 • 25 monumenteigenaren/beheerders worden begeleid bij hun restauratie/verbouwplannen.
 • 20 monumenteigenaren ontvangen een gemeentelijke onderhouds-, restauratie- of kleuronderzoek subsidie.
 • Omgevingsvergunning (onderdeel monumenten), begeleiding eigenaren/beheerders.
 • Behandelen subsidieaanvraag / verlenen van subsidie.
 • Advisering inzake aanvraag

Zwolle doet mee aan Open Monumentendag. Minimaal één publicatie/brochure wordt uitgegeven om Zwollenaren te informeren over ons erfgoed.

(mede)Organiseren van Open Monumentendag.
Opstellen en uitgeven publicatie/brochure.

Resultaten inventarisaties: archiefonderzoek, veldwerk en input burgerparticipatie.

Cultuurhistorische waardenkaart

Aanwijzen van objecten tot gemeentelijk monument in geval van monumentwaardige objecten.

Verankering van de cultuurhistorische waardenkaart in de bestemmingsplannen

Procedures tot aanwijzing als gemeentelijk monument worden opgestart.

Opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplan(nen).