5 Ruimte en cultuurhistorie

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

10.140

1.830

1.134

1.134

1.134

1.126

Baten

7.809

Resultaat voor bestemming

-2.331

-1.830

-1.134

-1.134

-1.134

-1.126

Reservemutaties:

-306

-3.220

reserve spoorzone

-3.000

-2.950

-2.758

-2.374

reserve egalisatie bestemmingsplannen

-180

reserve nog uit te voeren werken EC

-41

Resultaat na bestemming

-2.637

-5.050

-4.355

-4.084

-3.892

-3.500

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De verlaging van de lasten is het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Vrijvallende kapitaallasten

8

Incidentele bestedingen begroting 2016:

Budget ruimtelijke initiatieven

-100

Incidentele bestedingen PPN 2016-219:

Binnenstad

-700

Dekking stadsontwikkelfonds

700

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)