19 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

2.878

8.241

6.653

8.807

11.234

13.664

Baten

186.960

299.186

304.280

303.643

304.800

306.733

Resultaat voor bestemming

184.082

290.945

297.627

294.836

293.566

293.069

Reservemutaties:

-9.002

580

reserve sociaal domein

-2.600

reserve incidentele bestedingen

922

reserve toekomstige exploitatie gronden

-293

reserve gebiedsbeheerplan Zwolle centraal

-273

reserve dekking kapitaallasten

-98

reserve kapitaallasten Morsestraat

-10

reserve rechtspositionele verplichtingen PZ

-4

Resultaat na bestemming

175.080

291.525

295.271

294.836

293.566

293.069

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De daling van de lasten is deels het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering.

De baten stijgen door actuele informatie over de gemeentefondsuitkeringen op basis van de meicirculaire. De uitkomsten van de

septembercircualire worden bij eerste wijziging op de begroting verwerkt en zijn toegelicht in bijlage 4.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

vrijvallende kapitaallasten

296

304

312

lasten stadsuitbreiding

-35

-70

-105

Volume toename OZB

295

522

747

Ontwikkeling gemeentefonds

-1.172

-67

1.666

Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven

590

1155

1730

Stelpost trendmatige loon- en prijsaanpassingen

-2440

-4765

-7140

Stelpost FLO en 2e loopbaanbeleid

25

-50

-78

Ontwikkeling treasuryresultaat

-350

-1.090

-1.690

Structurele bestedingen PPN 2016-2019:

Dienstverlening GBLT

-115

-85

-85

-85

Incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

Oninbare vorderingen/dubieuze debiteuren

-100

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)