8 Integraal beheer openbare ruimte

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

48.454

47.302

44.570

44.890

45.190

45.502

Baten

23.869

23.244

26.165

26.165

26.165

26.165

Resultaat voor bestemming

-24.585

-24.058

-18.405

-18.725

-19.025

-19.337

Reservemutaties:

1.596

2.623

reserve nog uit te voeren werken EC

94

reserve informatie

-70

reserve onderhoud recreatieplassen

13

Resultaat na bestemming

-22.989

-21.435

-18.368

-18.725

-19.025

-19.337

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De daling van de lasten is voor het merendeel het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma

bedrijfsvoering. In lijn met de afspraken uit de PPN 2016-2019 is in 2016 een bezuiniging op het beheer openbare ruimte van

€ 300.000 doorgevoerd.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Vrijvallende kapitaallasten

83

192

288

Lasten stadsuitbreiding

-114

-229

-362

Lasten vervangingsinvesteringen

-264

-533

-808

Beheerskosten Kamperlijn

-25

-50

-50

Structureel nieuw beleid PPN 2014-2017:

Openbare verlichting: exploitatielasten Led verlichting

-30

-60

-60

-60

Bezuinigingen n.a.v. begroting 2015:

Aval: handhaving 250 kg grens

150

150

150

150

Bezuinigingen PPN 2016-2019:

Beheer openbare ruimte

300

600

1.000

1.000

Meerjarig incidenteel PPN 2013-2016:

Exploitatie Wythmenerplas (laatste jaar)

-55

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)