8 Integraal beheer openbare ruimte

Doelen

Een openbare ruimte bieden die mensen graag gebruiken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bieden van een openbare ruimte die mensen graag gebruiken

Streefdoel/indicator

Een uitnodigende openbare ruimte die mensen graag gebruiken zoals, mooie parken, speelterreinen, fietspaden, etc.
Hierbij geven we ruimte aan participatie en faciliteren we nieuwe initiatieven.
We streven ernaar dat de tevredenheid van de bewoners gelijk blijft of toeneemt.  

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 Er is groeiende hinder en overlast van flora en fauna.

Verminderen  overlast fauna met  nadruk op veiligheidsaspecten en volksgezondheid

Regionale afstemming bestrijding eikenprocessierups (zie toelichting)

Er zijn verschillende participatieprojecten in de openbare ruimte die vermeld staan in de "Doe mee Ideeenkaart". https://zwolle.nl/doemee

Doorontwikkelen faciliteren participatie in het beheer van de openbare ruimte

Implementatie uitkomsten evaluatie 'participatie in het beheer van e openbare ruimte' (zie toelichting)

Realisatie herinneringsbos Vegtlusterbos (zie toelichting)

Voor de grote stadsparken zijn beheerplannen vastgesteld die de kwaliteit van de parken op lange termijn borgt. Voor kleinere parken is dat nog niet uitgewerkt.

Alle parken hebben een beheer die de
kwaliteit op lange termijn borgt.

Opstellen beheerplannen parken (vervolg van 2015, zie toelichting)

Bezettingsgraad Passantenhaven in juli en aug (open: 1/5 – 30/9)

Jaar

Percentage

2009

41 %

2010

44 %

2011

44 %

2012

39 %

2013

42 %

2014

42 %

Een bezettingsgraad 44% of meer

Exploiteren van de passantenhaven. Het in gebruik nemen van het nieuwe havenkantoor

Bezuinigingen mbt een openbare ruimte bereiken die mensen graag gebruiken:

60.000:    Straatreiniging

Op basis van de uitkomsten van de wijkdialogen gaan we vanaf 2016 meer opgave gericht straatvegen, waarbij de veegroutes flexibel worden uitgevoerd. De inschatting is dat dat minimaal effect heeft op de beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte.

toelichting activiteiten

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups rukt steeds verder op. Als individuele gemeente heb je hier weinig invloed op. We onderzoeken met de regiogemeentes, provincie en Landschap Overijssel een meer regionale aanpak.

Doorontwikkeling participatie openbare ruimte
In 2015 is in het kader van een afstudeeronderzoek van een student van Saxion Hogeschool onze huidige werkwijze van het stimuleren van participatie van bewoners in de openbare ruimte tegen het licht gehouden en vergeleken met andere gemeenten. Op basis van de aanbevelingen bekijken we hoe onze werkwijze kan worden aangepast.

Realisatie herinneringsbos Vegtlusterbos
De herinneringslaan achter Oosterenk is vol. In het Vegtlusterbos wordt een nieuwe plek gerealiseerd waar in de komende jaren door bewoners herinneringsbomen kunnen worden geplant (Bomenfonds).

Beheerplannen Parken
De parken zijn  belangrijke groene plekken in de stad en de wijken. In de beheerplannen wordt per park het beheer vastgelegd ten behoeve van het vasthouden van de specifieke kwaliteiten van het park (ecologisch, ontwerp) om het gebruik en de beleving te optimaliseren. Dit is een actie die doorloopt uit de vorige begroting. Zoals vooraf afgesproken betaald binnen de begroting 2015 en 2016 met reguliere middelen.

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's 4, 5  en 11.

Een openbare ruimte bieden die plant en dier de ruimte biedt

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een openbare ruimte die plant en dier de ruimte biedt.

Streefdoel/indicator

Op niveau houden van de biodiversiteit; de verscheidenheid van soorten planten en dieren.
Zorgdragen voor het welzijn van dieren en zo mogelijk verbeteren van het dierenwelzijn conform de Nota Dierenwelzijn.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

In 2008 is het dierenwelzijnsbeleid vastgesteld en in 2013 geëvalueerd waarbij aandachtspunten zijn geformuleerd.

Versterken samenwerking partners dierenwelzijn t.a.v. hulp dieren in nood, en aanpak zwerfkatten.

Met de evaluatie van de Nota Dierenwelzijn zijn de afspraken over samenwerking verscherpt. Komend jaar werken we verder aan een optimale samenwerking (zie toelichting).

De biodiversiteit is bekend.
Er wordt jaarlijkse een floramonitor uitgevoerd waarmee de biodiversiteit t.a.v. flora wordt gemeten.

De biodiversiteit t.a.v. flora in stand houden en waar mogelijk vergroten

Opstellen van een beheerplan maaien extensief gras (zie toelichting)

In 2016 zal nader onderzoek worden uitgevoerd naar vervangen grondkerende constructies langs oevers door toepassen van een natuurlijk talud.

Het aantal boomziektes neemt toe. Het gaat dan om onder meer de Kastanje-bloederziekte, de sterfte van Iepen door de Iepenspintkever en de Essentakkensterfte.

stabiliseren van de huidige situatie

Uitvoeren van reguliere aanpak boomziektes en specifieke aandacht voor de groei van de gevolgen van de Essentakkensterfte.
Monitoring en aanpak Essentakkensterfte (zie toelichting

Toelichting

Verder versterken samenwerking partners dierenwelzijn
Een belangrijke succesfactor voor het slagen van het dierenwelzijnsbeleid is de samenwerking tussen de verschillende partners (dierenasiel, dierenambulance, natuurorganisaties, dierenbescherming, dierenartsen). De gemeente heeft daarbij naast haar wettelijke taken en rol als subsidieverstrekker ook een rol om een goede samenwerking van alle partners te stimuleren.

Opstellen beheerplan extensief gras
Elk jaar krijgen we veel vragen over wanneer waar en hoe wordt gemaaid. In 2016 willen we de maaibestekken doorontwikkelen naar een beheerplan en deze koppelen aan de website zodat bewoners kunnen zien waar op welk moment en hoe wordt gemaaid. Met het beheerplan kan de kwaliteit van de bermen verder worden versterkt.

Essentakkensterfte
Steeds meer Essen krijgen de essentakkenziekte. Momenteel zijn er nog geen resistente variëteiten beschikbaar, waardoor vervanging het probleem niet oplost. Op dit moment worden zieke bomen weg gehaald en voorlopig niet vervangen. In 2016 wordt de problematiek in beeld gebracht en mede op basis van landelijke kennis een plan gemaakt hoe om te gaan met de ziekte.

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met het programma 4.

Een openbare ruimte bieden die kostenbewust wordt onderhouden en het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bieden van een openbare ruimte die op een kostenbewuste manier wordt onderhouden en die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt

Streefdoel/indicator

Het in stand houden van de bestaande openbare ruimte, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en de beschikbare middelen efficiënt worden ingezet.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

De openbare ruimte voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau en aan de eisen van veiligheid en functionaliteit.

Het streven is dat de openbare ruimte blijft  voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau en aan de eisen van veiligheid en functionaliteit met de inzet van minder middelen.

Regulier kortcyclisch beheer en

 • onderhoud van: wegen,  water,  straat- en parkmeubilair, civiele kunstwerken, artistieke objecten, groen, speeltoestellen, begraafplaatsen, recreatieplassen en sportterreinen.
 • Met behulp van het MJOP (MeerJarenOpgave Plan) combineren van (onderhouds) werkzaamheden (zie toelichting)  
 • Uitvoeren gladheidsbestrijding
 • Uitvoeren verordening voor kabels en
 • leidingen (AVOI)
 • Toezicht openbare ruimte (o.a. reclame en hondenoverlast).
 • Specifiek voor 2016:
  onderzoek uitvoeren efficiëntere en duurzamere gladheidsbestrijding (zie toelichting)
 • Maken plan vervanging woonstraatbomen (zie toelichting)
 • Vervangen van 1.300 m grondkerende constructies a.g.v. veiligheid/functionaliteit, betreft met name beschoeiingen in Zwolle Zuid.
 • De grondafslag bij de Milligerplas wordt aangepakt (zie toelichting).
 • Het onderzoek naar de standzekerheid van de kademuren Thorbeckegracht zal afgerond worden.

energieverbruik openbare verlichting Zwolle

Jaar

aantal
lichtpunten

verbruik per
lichtpunt per jaar (in Kwh)

1986

12.500

283

1990

14.500

183

2000

20.000

190

2005

22.300

188

2010

23.700

189

2012

24.250

186

2013

24.700

175

2014

25.300

175

Meer LED verlichting en daarmee
duurzame sociaal- en verkeersveilige energiezuinige openbare verlichting. Het verbruik per lichtpunt is max 175 Kwh per jaar.

 • In 2014 zijn we gestart met de grootschalige ombouw van de openbare verlichting naar LED. In 2016 voeren we dit uit in  de  Aa-landen en in Voorst.
 • Opstellen implementatieplan LED na 2017 (zie toelichting)

Streefdoel/indicator

Samen met ondernemers staan we voor de taak om de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte op economisch belangrijke locaties in de stad op peil te houden of zelfs te verbeteren, ondanks de bezuinigingen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

De binnenstad behoeft op een aantal locaties groot onderhoud aan de openbare ruimte.

De binnenstad voldoet aan het gewenste beeld.. Met regulier beheer bijdragen aan het uitvoeren ontwikkelingsprogramma binnenstad  

 • Herinrichting en groot onderhoud bolwerken-binnenstad (zie toelichting)
 • Verbetering inrichting verharding Pletterstraat (zie toelichting)

Streefdoel/indicator

In stand houden van de hoofdinfrastructuur voor een goede bereikbaarheid van de stad.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Een aantal afmeervoorzieningen voor beroepsvaart en recreatievaart (3 stuks) hebben hun functionaliteit verloren en moeten worden vervangen

De afmeervoorzieningen voldoen aan de eisen ten aanzien van functionaliteit en veiligheid ten behoeve van de beroeps- als de  recreatievaart en vindt ongehinderd plaats (afmeervoorzieningen).

In het Zwartewater worden 3 afmeervoorzieningen vervangen

Er is een goed beeld van de kwaliteit van het wegenstelsel door de uitgevoerde inspecties.
Een aantal wegen zit onder de norm.

Prioriteit wordt gegeven aan de hoofdinfrastructuur en wegen waar de veiligheid in het geding is

Asfaltonderhoud hoofdinfrastructuur, waaronder de Ceintuurbaan en de Zwartewaterallee (zie toelichting)

Streefdoel/indicator

Faciliteren mobiele verkooppunten (standplaatsen van bijv snackwagen)

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Huidige standplaatsenbeleid.

Actueel beleid

Afronding evaluatie en zo nodig  actualisatie standplaatsenbeleid.

Bezuinigingen m.b.t. in standhouden van de bestaande openbare ruimte:

57.000:  Stoppen met periodiek schilderwerk portalen verkeersregelinstallaties en bewegwijzering

Het stoppen met schilderwerk van dit straatmeubilair zal de eerste jaren weinig tot geen zichtbaar effect hebben omdat het schilderwerk op orde is. Na enkele jaren zal het verval langzaam intreden. Op enig moment (5 tot 10 jaar), zal de verflaag zover aangetast zijn dat opnieuw schilderen eventueel incidenteel ingepland kan worden.

60.000:  Verlaging kosten VRI’s (verkeersregelinstallaties) t.g.v. energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker installaties

Uitgevoerde vervanging en modernisering van de verkeersregelinstallaties maakt structurele besparing mogelijk.

60.000:    Structurele meevaller groen.

In 2015 zijn de laatste openstaande zaken uit het DVO (dienstverleningsovereenkomst) met Rova afgehecht.

63.000 : Voor de displayreclame is een contract afgesloten met een nieuwe partij per 2015 voor 5 jaar. De verwachting is dat dit  
               resultaat structureel is.

toelichting activiteiten

Een aantal gecombineerde projecten uit het MJOP

 • toepassing alternatieve infiltratie in combinatie met asfaltherstel
 • Gasthuisplein, bij reconstructie aanpassing riolering en aanpak vanuit wateroverlastkaart
 • Ter Pelkwijkpark, reconstructie verharding en opheffen wateroverlast
 • Gruitmeesterlaan, groenreconstructie in combinatie met verharding en afvalinzameling
 • Ministerlaan, wortelopdruk verharding in combi met boomaanpassing
 • Schipbeek,  wortelopdruk verharding in combi met boomaanpassing en afwatering

Gladheidsbestrijding
Vanuit de bezuinigingsopgave ingegeven gaan we in 2016 in samenspraak met de ROVA onderzoeken of en hoe we met kleinschalige investeringen een effectiever en efficiënter strooibeleid kunnen uitvoeren.
Door gebruik te maken van extra meetpunten (temperatuur) verwachten we mogelijkheden om gedifferentieerd strooibeleid (bebouwde kom / buitengebied) verder in kaart brengen en het bestaande gladheidsbestrijdingsplan hier op aan te passen.

Straatbomen
De komende jaren zijn veel bomen in woonstraten aan het eind van hun levensduur. Ten behoeve van het MJOP maken we een vervangingsplanning, waarbij we niet automatisch kijken naar 1 op 1 te vervangen, maar ook naar maatwerkoplossingen om een kwaliteitsslag te maken, bijvoorbeeld i.r.t. hittestress. We zoeken daarbij de combinatie met onderhoud van  wegen / riolering.

Grondafslag Milligerplas
In de Milligerplas is een voorziening nodig om verdere afslag/afkalving van het natuurlijke talud aan de oostelijke oever tegen te gaan. De afslag wordt veroorzaakt door golven als gevolg van een sterke westenwind. Door een palenbeschoeiing in het water te plaatsen ontstaan zogenaamde golfbrekers waardoor afkalving wordt tegengegaan.

Opstellen implementatieplan LED na 2017
Op basis van opgedane ervaringen van afgelopen jaren gaan we in 2016 een plan opstellen waarin we inzichtelijk maken hoe en waar we vervolg kunnen geven na 2017 aan de uitvoering van dit project.

Vervolg kwaliteitsimpuls bolwerken-binnenstad:
In 2016 wordt verder een vervolg gegeven aan groot-onderhoud aan de “bolwerken” langs de rand van onze binnenstad. Bestaande (verouderde) asfaltverharding wordt vervangen door klinkerverharding. In navolging op de herinrichting van het van Nahuysplein (2015) wordt in 2016 de Badhuiswal uitgevoerd. Verder wordt in 2016 de voorbereiding van het Terpelkwijkpark  opgestart. (geplande uitvoering 2017).

Verbetering inrichting verharding Pletterstraat:
De inrichting van de verharding van een gedeelte van de Pletterstraat wordt in 2016 vanuit regulier beheer- en onderhoud aangepast. De aanpassing zal bijdragen aan aantrekkelijkheid voor de fietsers  en betreft ook een kwaliteitsimpuls voor de woonomgeving. Het betreft het gedeelte begin Pletterstraat ( ingang P-Eiland) tot aan de brug bij het conservatorium.

Asfaltonderhoud Hoofdinfrastructuur:
Op onderstaande wegen van de hoofdinfrastructuur wordt in 2016 groot- asfalt -onderhoud worden uitgevoerd:
Ceintuurbaan (Kuyerhuislaan-spoorlijn beide richtingen), Mastenbroekerallee (rotonde), Nieuwleusenerdijk (Mindenstraat –rotonde), Oldeneelallee (spoorlijn –rotonde en rotonde), Stadshagenallee (Hasselterweg – rotonde beide richtingen), Zwartewaterallee (Roelenweg-Mozartlaan beide richtingen

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's  2, 3, 4 en 5.

Een duurzame verwerking en (her)gebruik van huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een duurzame verwerking en (her)gebruik van huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater

Streefdoel/indicator

Streefdoel/indicator (4 a 5 jaar)

De “Rivus visie afvalwaterketen 2030” is vertaald naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij de uitvoering van het GRP wordt de komende jaren invulling gegeven aan de drie gemeentelijke zorgplichten voor de riolering. Deze zijn in de Wet gemeentelijke watertaken aan gemeenten opgedragen:

 1. Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater.
 2. Zorgplicht om in stedelijk gebied structurele nadelige gevolgen van hoge of lage grondwaterstanden te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig.
 3. Zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover doelmatig.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Het Zwolse rioolstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Waarbij er minder dan 1 ongewenste overstort plaatsvindt tgv. menselijk handelen of technisch falen.

Het blijven voldoen aan de gestelde eisen met minder middelen.

Eén keer per kwartaal de storingen/meldingen lijst analyseren, bespreken met de verantwoordelijken en eventueel aanscherpen / bijstellen van procedures (norm 2).   
Onderzoeken of de reinigingsfrequentie verminderd kan worden.

Zwolle beschikt over een wateroverlastkaart met locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast.

Beperken van (grond)wateroverlast in woningen/bedrijven (zie paragraaf 4.4.2 en 4.4.3 in GRP 2011 - 2015).

 • Opstellen en uitvoeren van meetplannen om het gedrag van het systeem (ook grondwater) te monitoren (norm 3).
 • Om wateroverlast te verminderen worden combinaties gezocht bij werkzaamheden aan weg- en groenvoorzieningen om zo een bijdrage te leveren aan de gevolgen van klimaatverandering.
 • Onderzoek ombouw asfalt –woonstraten (toekomstbestendig) zie toelichting

Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (GRP)

Er is een nieuw vastgesteld GRP 2016-2020.

Invulling geven aan het (nog vast te stellen)  GRP 2016-2020

Streefdoel/indicator

Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte  dragen we bij aan hergebruik van grondstoffen en reductie van het restafval.

De concrete doelstelling is 47 kg meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie restafval in 2016 t.o.v. 2010).

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Afvalscheiding in 2010 en 2014:

in kg per inwoner

2010

2014

Restafval en GHA

278

256

GFT en GTA

80

93

Papier, Textiel, Glas en Kunststof

90,8

86

GHA is grof huishoudelijk afval
GFT is groente- ,fruit - en tuinafval
GTA is grof tuinafval

Verwachting afvalscheiding 2016:

in kg per inwoner

Doel 2016 GGP

2016 prognose

Restafval en GHA

231

236

GHA is grof huishoudelijk afval

Uitvoeren GGP 2012 – 2016 met name gericht op verbetering bronscheiding grondstoffen. Dit betreft o.a.:

 • Afronding invoering omgekeerd inzamelen.
 • Eerste maatregelen hoogbouw op basis van de pilot uit 2015

Opstellen van een nieuw GGP 2016-2020

Bezuinigingen afval

Op 2 maart 2015 heeft u als raad een besluit genomen over een structurele bezuiniging op afval als gevolg van het aanpassen  van de 250 kg-regeling voor puin en bouw- en sloopafval en het  niet meer aan huis ophalen van bruin- en witgoed. De besparing van totaal € 198.000 is deels ingezet in het kader van de totale bezuinigingsopgave en wordt verrekend met de afvalstoffenheffing (€ 150.000). De resterende € 48.000 wordt gereserveerd voor het belonen.  

Toelichting activiteiten

Onderzoek ombouw asfalt –woonstraten (toekomstbestendig)
Als vervolg op een in 2015 uitgevoerd verkennend onderzoek naar asfaltwoonstraten gaan we in 2016 het onderzoek verbreden en in beeld brengen waar we in de stad bestaande woonstraten in de toekomst mogelijk is om asfaltverharding te vervangen door waterdoorlatende verharding. Enerzijds zien we op langere termijn financiële voordelen maar belangrijker is dat we vanuit beheer en onderhoud vooral in willen spelen / bij kunnen dragen aan andere stedelijke agenda’s zoals duurzaamheid, water en mobiliteit.

Relaties met andere programma’s
Dit heeft een relatie met de programma's  4 'Groene leefomgeving en milieu'