15 Raad en raadsgriffie

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

2.091

1.988

1.531

1.531

1.531

1.531

Baten

76

Resultaat voor bestemming

-2.015

-1.988

-1.531

-1.531

-1.531

-1.531

Reservemutaties:

-1

Resultaat na bestemming

-2.016

-1.988

-1.531

-1.531

-1.531

-1.531

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De daling van de lasten is vooral het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering.

Daarnaast is de dotatie aan de voorziening rechtspositie raadsleden vervallen vanwege de afschaffing van de wachtgeldregeling

voor raadsleden (raadsbesluit vanuit 2010)

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)