15 Raad en raadsgriffie

Visie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente Zwolle. De raad heeft een kaderstellende rol, een controlerende rol en een volksvertegenwoordigende rol.
De gemeenteraad is naar buiten gericht, helder in processen en rolverdeling, kent goede persoonlijke verhoudingen, wil inhoudelijk scherpe debatten voeren en is besluitvaardig en transparant over compromissen. Daarbij gelden de volgende principes:

  • de gemeenteraad stuurt aan de voorkant en controleert aan de achterkant
  • er is een heldere rolverdeling raad-college
  • de raad is integer en controleerbaar
  • er is een open kanaal raadsleden-ambtenaren
  • burgers, bedrijven of instellingen die willen, kunnen meedoen, open en laagdrempelig
  • er is sprake van een efficiënte en effectieve werkwijze

Doelstelling griffie
De griffie streeft naar optimale ondersteuning van de gemeenteraad en de individuele raadsleden bij hun uitvoering van de taken op het gebied van volksvertegenwoordiging, vaststelling van kaders en het uitoefenen van controle.
Met optimaal bedoelen wij: klantgericht, tijdig, objectief en effectief, waarbij kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn. De griffie is ook servicepunt voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Relevante kaderstellende nota's

  • Gemeentewet
  • Reglement van Orde van het Raadsplein
  • Gedragscode gemeenteraad Zwolle