10 Sport

Doelen

Een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Streefdoel/indicator

Bevorderen van sportdeelname.
Tenminste 75% van de volwassenen en 80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm.
Versterken van de sportieve ontwikkeling van kinderen en volwassen in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Sportparticipatie volwassenen
0-meting 2009: 75%
1-meting 2012: 77%
2-meting 2014: 78%

3-meting 2016: 78%

Deelname aan de Brede impuls Combinatiefuncties door de inzet buurtsportcoaches, waarmee buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor een brede doelgroep worden ontplooid.

Sportparticipatie jeugdigen
0-meting 2009: 80%
1-meting 2012: 90%
2-meting 2014: 90%

3-meting 2016: 90%

Verzorgen van een sport- en beweegaanbod voor jeugd en jongeren van 4 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar en het verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit van het sport- en beweegaanbod door Sportservice Zwolle als onderdeel van het bestaande uitvoeringsprogramma.

Sportparticipatie mensen met een beperking

Uitvoeren van de subsidieregeling aangepast sporten.

Het verder ontwikkelen van een Servicepunt aangepast sporten middels de consulent aangepast sporten in samenwerking met de regio IJsselland.

Subsidiëring en participatie in het sportstimuleringsproject Special Heroes.

Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7
0-meting 2012: 1%
1-meting 2013: 1%
2-meting 2014: 4%

4-meting 2016: 1%

Het (laten) uitvoeren van een vangnet dat voorziet in zwemlessen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11, 12 en 14.

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Streefdoel/indicator

Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s
Sport vormt een structureel onderdeel van sociaal domein in het algemeen en het gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid, welzijnsbeleid en participatie in het bijzonder.
Sportverenigingen vervullen een bredere rol dan voor het sporten alleen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is
0-meting 2011: 61%

2-meting 2017: 65%

Al dan niet projectmatige inzet van Sportservice Zwolle en buurtsportcoaches gericht op het activeren van verenigingen en ondersteunen bij organiseren maatschappelijke activiteiten

Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.

Sterke sportinfrastructuur

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterke sportinfrastructuur

Streefdoel/indicator

Het bevorderen van vitale sportverenigingen met een aantrekkelijk sportaanbod en die een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging
0-meting 2010: 56%
1-meting 2012: 52%

2-meting 2014: 54%

3-meting 2016: 60%

Subsidiëring van het bestaande uitvoeringsprogramma van SportService Zwolle ten behoeve van:

  • verenigingsondersteuning voor reguliere en gehandicaptensportverenigingen
  • ondersteunen van reguliere sportverenigingen bij de opvang en begeleiding van mensen met een beperking
  • deskundigheidsbevordering en stimuleren vrijwilligerswerk voor reguliere en gehandicaptensportverenigingen

Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal
0-meting 2011: 76%
1-meting 2013: 72%

2-meting 2017: 75%

Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.