10 Sport

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

9.327

9.004

8.382

8.286

8.249

8.212

Baten

1.351

1.134

1.084

1.084

1.084

1.084

Resultaat voor bestemming

-7.976

-7.870

-7.298

-7.202

-7.165

-7.128

Reservemutaties:

435

379

reserve dekking kapitaallasten

224

reserve onderhoud sportaccommodaties

78

Resultaat na bestemming

-7.541

-7.491

-6.996

-7.202

-7.165

-7.128

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De lagere lasten zijn het gevolg van een verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering en

de doorgevoerde bezuinigingen. Daarnaast is het voordeel vanwege de suppletieregeling zwembad Vrolijkheid verwerkt.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Vrijvallende kapitaallasten

96

133

170

Bezuinigingen PPN 2014-2017 en begroting 2014 en 2015:

Verhogen sporttarieven

10

20

30

30

Verlagen subsidies en vergoedingen buitensportaccommodaties

80

80

80

80

(Deze opgave is nog niet geconcretiseerd. In 2016 zal deze bezuiniging nader ingevuld worden.)

Bezuinigingen PPN 2016-2019:

Sport in z'n geheel

300

500

800

800

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)