1 Volkshuisvesting

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

3.113

2.551

1.599

1.584

1.557

1.507

Baten

2.244

1.450

1.008

993

966

916

Resultaat voor bestemming

-869

-1.101

-591

-591

-591

-591

Reservemutaties:

-1.264

19

Resultaat na bestemming

-2.133

-1.082

-591

-591

-591

-591

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Naast een verschuiving van de lasten naar het programma bedrijfsvoering zijn de rentelasten en -inkomsten van

woningbouwinstellingen en WBWZ vanwege aflossing leningen verlaagd.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

15

42

92

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-15

-42

-92

Structurele bestedingen PPN 2016-2019:

Wonen

-33

-33

-33

-33

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)