1 Volkshuisvesting

Visie

Zwolle groeit: de nieuwbouwopgave van Zwolle
Zwolle is een aantrekkelijke stad om te wonen. Dat willen wij graag zo houden en zo mogelijk versterken. Demografische ontwikkelingen laten zien dat Zwolle nog steeds groeit en zal doorgroeien tot 140.000 inwoners. De situatie op de woningmarkt daagt de gemeente Zwolle en haar partners uit tot een nieuw strategisch en operationeel handelen. Er ligt een belangrijke uitdaging voor elke partij om vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheden en mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de verbetering van de doorstroming en het op peil houden van de woningproductie in Zwolle. Waarbij we vanuit de lokale overheid onze rol zien veranderen naar die van stimulator, verbinder en richtinggever over de gewenste kwaliteit.

Het is voor de doorstroming, afzet van nieuwe woningen en de marktpositie van de bestaande woningvoorraad van groot belang dat we door middel van nieuwbouw woonmilieus en woningen realiseren die door kwaliteit en diversiteit kleur toevoegen aan het Zwolse palet. Dat betekent dat nieuwe woningen voor een belangrijk deel complementair moeten zijn ten opzichte van het bestaande aanbod (qua type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding). Gezien de druk op de huurmarkt is de toevoeging van sociale huurwoningen en beleggershuurwoningen van belang. Voor de koopmarkt gaat het vooral om kwalitatief goede middel dure woningen. De woningmarkt is in 2015 aangetrokken. In de afgelopen jaren was een gemiddelde woningproductie van 400 woningen per jaar ons streefdoel. Streven is om de komende jaren het ontwikkel- en bouwtempo te verhogen naar gemiddeld 500 woningen per jaar. Hierbij gaat het om een mix van nieuwbouw en transformatie.

Woonconsument aan zet
De gemeente Zwolle blijft volop haar medewerking verlenen aan burgers die – al dan niet gezamenlijk – zelf een woning willen realiseren. Zo zullen we de komende jaren voldoende kavels op verschillende locaties en in verschillende prijsklassen blijven aanbieden aan particulieren. Met groepen die gezamenlijk een project willen realiseren, kijken wij waar er een geschikte locatie in Zwolle is.

Aandacht voor de sociale voorraad; Versnellingsactie sociale huur
We zijn ons bewust van het tekort aan goedkopere woningen. Daarom willen we het aanbod van goedkopere woningen vergroten. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van wonen maken we samen met de corporaties tot topprioriteit. We zetten ons deze collegeperiode samen met de corporaties maximaal in om de netto voorraad met 400 sociale huurwoningen te laten groeien. In 2015 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met deltaWonen (namens de drie Zwolse corporaties) over de versnelde realisatie van 300 woningen (netto-uitbreiding) in de bestaande stad, bovenop de reeds geplande uitbreiding in Stadshagen (circa 120 woningen tot 2017).

Duurzaamheid en woonlasten
Duurzaamheid heeft binnen het woonbeleid een belangrijke plek. De kosten van energie vormen een steeds groter deel van de woonlasten. Om de totale woonlasten voor bewoners betaalbaar te houden zijn lagere energielasten noodzakelijk. Voor de corporaties ligt er dan ook een opgave om te werken aan energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Daarover zijn prestatieafspraken met de corporaties gemaakt. Particuliere woningeigenaren worden via de regeling Verbeter en Bespaar Zwolle gestimuleerd om energiebesparende maatregelen in hun woning te nemen. We hebben hierbij duidelijk voor ogen dat woonlasten niet alleen door energielasten bepaald worden. Deze verschillende aspecten komen samen in het woonlastenexperiment dat we in Holtenbroek samen met wijkbewoners uitvoeren.

Over de stijging van de huren maken wij jaarlijks afspraken met de corporaties, we voeren samen met de corporaties een 'betaalbaarheidsagenda' uit en verbinden het woonlastenbeleid met ons armoedebeleid. We zijn samen met de corporaties aan de slag met het onderzoek naar een pilot voor een woonlastenfonds. We onderzoeken daarbij de mogelijkheid om maatwerk te bieden aan mensen die volgens de criteria van Passend Toewijzen in een te dure huurwoning wonen.

Natuurlijke wijkvernieuwing
Het denken over en de aanpak van stedelijke vernieuwing is in de loop van de jaren geleidelijk aan sterk veranderd. Er wordt steeds minder gekozen voor grootschalige sloop en nieuwbouw. Het gaat veel meer om renovatie en verbetering van het bestaande gebied en de bestaande woningvoorraad. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar fysieke maatregelen, maar ook naar een combinatie van fysieke, economische en sociale ingrepen/ investeringen. Leidend hierbij is het principe van natuurlijke wijkvernieuwing: de bewoners worden nauw betrokken bij de planvorming. Hierbij gaat het er wat ons betreft in optima forma om dat wijken zichzelf op eigen kracht steeds weer kunnen vernieuwen.

Wonen en zorg

Bijzondere doelgroepen nemen in ons woonbeleid een belangrijke plek in. De ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg, de transitie naar een kern AWBZ en de overheveling van taken in het sociaal domein maken dat de structurele verbinding tussen wonen en zorg voor de komende jaren verder versterkt moet worden. Onder de noemer WWZ038 is in 2013/2014 een intensieve samenwerking tussen partijen gestart om het principe van 'scheiden wonen en zorg' vorm te geven. Met als doel dat ouderen en andere groepen mensen met een beperking op deze manier zelfstandig in de wijk kunnen wonen.

Ontwikkelingen

Per 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in werking getreden. De wet regelt het kader waarbinnen de corporaties moeten handelen en betekent dat gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid afspraken met elkaar maken oer de opgaven op het terrein van wonen. Wij zijn in 2015 gestart met het traject om te komen tot nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2016-2019.

Daarnaast maken wij samen met alle andere gemeenten in West Overijssel afspraken met de provincie op het terrein van wonen. Dit resulteert in concrete bilaterale afspraken met de provincie over wederzijdse inspanningen en activiteiten op diverse deelaspecten binnen het woonbeleid (doelgroepen, (waaronder statushouders), bestaande voorraad, wonen en zorg, betaalbaarheid en het nieuwbouwprogramma).

Relevante kaderstellende nota's

  • De Zwolse Woonagenda 2013-2017
  • Prestatieafspraken met de provincie 2010-2015
  • Prestatieafspraken gemeente - woningcorporaties 2014-2017
  • Structuurplan Zwolle 2020
  • Programma’s, overeenkomsten en (ruimtelijke) plannen voor de grotere woningbouwprojecten, bijvoorbeeld Stadshagen