2 Economie

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

3.513

2.374

1.728

1.666

1.659

1.651

Baten

1.635

752

753

703

703

703

Resultaat voor bestemming

-1.878

-1.622

-975

-963

-956

-948

Reservemutaties:

71

32

reserve dekking kapitaallasten

32

32

32

32

Resultaat na bestemming

-1.807

-1.590

-943

-931

-924

-916

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Naast een verschuiving van lasten naar het programma bedrijfsvoering is de ombuiging stadsmarketing en een budgetverhoging

in het kader van de regionalisering, conform besluit PPN 2016-2019 doorgevoerd.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Vrijvallende kapitaallasten

62

69

77

Dividend Wadinko

-50

-50

-50

Bezuinigingen bij begroting 2015:

Ombuigen stadsmarketing

150

150

150

150

Structurele bestedingen PPN 2016-2019:

Regionalisering

65

65

65

65

Incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

Accountmanager MKB

-60

-60

-60

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)