2 Economie

Doelen

Concurerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Streefdoel/indicator

De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • In 2015 waardeerde het Ondernemerspanel de dienstverlening van Zwolle gemiddeld met een 6,7. Kleinere (MKB) ondernemers weten onvoldoende waarvoor zij bij de gemeente terecht moeten/ kunnen.
 • Zwolle is in 2013 uitgeroepen tot MKB vriendelijkste stad van Nederland en Zwolle staat in de top 3 van MKB vriendelijkste gemeenten in Overijssel.

Klanttevredenheid 7,2

 • Intensiveren accountmanagement starters, ZZP-ers en kleine MKB-bedrijven.
 • Implementatie van Dimpact CRM systeem.
 • Zwolle neemt deel aan een landelijke pilot van EZ inzake wet- en regelgeving.
 • Verbeteren profiel accountmanagement op de website.
 • Aansluiten op initiatieven van Dimpact en KING om digitale dienstverlening te verbeteren.
 • Nader onderzoek naar aansluiting op Mijnoverheid/Berichtenbox, Ondernemingsdossier en verder toepassen van e-herkenning.
 • Halfjaarlijks afstemmingsoverleg met regiogemeenten over de verdere professionalisering van de dienstverlening aan ondernemers.

Streefdoel/indicator

Zorgen voor een voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod van vestigingslocaties.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

In 2014 is op de bedrijventerreinen Hessenpoort en Marslanden bijna 2 hectare bedrijventerrein uitgegeven.

De prognose is 3 hectare uitgifte op gemeentelijke kavels

 • Conform de kadernota bedrijventerreinen is de pro actieve inspanning gericht op de uitgifte van ca. 3 hectare nieuwe kavels  op Hessenpoort en Marslanden.
 • Samenwerking Provada door gezamenlijke lobby, acquisitie en marketing.
 • Faciliteren BIZ Hessenpoort.
 • Faciliteren bedrijfsactiviteiten op inbreidingslocaties, met name op Voorst en Marslanden A.

Het leegstandspercentage Zwolse kantoren is circa 19%, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op de totale kantorenvoorraad van ca. 800.000 m² bedraagt de kwantitatieve leegstand 135.000 m².

Streven is om de leegstand in Zwolle onder het landelijk niveau te krijgen

Transformatieteam operationeel.
Samenwerking met het Rijk, provincie en HMO over huisvesting in Zwolle en voorkomen leegstand (op basis van convenanten).

Werk voor eigen inwoners en die uit de regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Werkstad voor eigen inwoners en regio

Streefdoel/indicator

Jaarlijkse banengroei 0,5%-punt boven landelijk gemiddelde

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • De verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar is in 2014 107% (107 banen voor 100 inwoners).
 • De (negatieve) groei van de werkgelegenheid in 2014 was ten opzichte van 2013  -0,6%. Landelijk was de krimp -1,1%
 • De toename van het aantal vestigingen 2014 ten opzichte van 2013 was 3,7%. Landelijk was de groei 1,9%.
 • In Zwolle zijn in 2014 ruim 1.300 bedrijven gestart. Het aantal starters is 12,2% van het totaal aantal ondernemingen (nationaal is die verhouding 11,4%).
 • De werkgelegenheidsfunctie van Zwolle is in 2016 : 107%.
 • Groei van de werkgelegenheid 0,5% boven landelijk gemiddelde.
 • Jaarlijkse groei van aantal bedrijven gelijk aan het landelijk gemiddelde.
 • Het percentage  startende ondernemingen als aandeel in het totaal aantal ondernemingen is minimaal even hoog als  het landelijke cijfer.
 • Er wordt met 19 gemeenten en de provincie Overijssel samengewerkt aan de uitvoering van de economische agenda van de Regio Zwolle.
 • Zwolle participeert in de Economic Board Regio Zwolle.
 • In het Werkbedrijf Regio Zwolle wordt vorm en inhoud gegeven aan het regionaal arbeidsmarktbeleid.
 • Intensiveren accountmanagement starters, ZZP-ers en kleine MKB Bedrijven.

Streefdoel/indicator

Versterken samenwerking onderzoek-onderwijs-ondernemers-overheid

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Vanuit de regionale clusters kunststof, health and care en logistiek is Zwolle betrokken  bij

 • Polymer Science Park (PSP)
 • Helath Innovation Park
 • Port of Zwolle i.o

Continueren en uitbouwen

 • PSP
 • Health Innovation Park
 • Port of Zwolle
 • Namens de regiogemeenten vervult Zwolle het trekkerschap van het cluster Kunststof/Polymer Science Park en Health and Care/Health Innovation Park
 • Fasegewijze overdracht (tot en met 2018) van gemeentelijke havenactiviteiten (Zwolle-Kampen-Meppel) naar Port of Zwolle
 • Ondersteunen Kennispoort
Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio

Streefdoel/indicator

Zwolle in 2020 bij de top tien van meest gastvrije steden van Nederland

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • In 2014 ontving Zwolle 1.168.000 bezoekers met in totaal 2.500.000 bezoeken.
 • In 2014 waren de bestedingen per persoon per bezoek 39 euro.
 • het aantal overnachtingen in hotels, B&B en campings was was in 2014 172.125
 • Toeristisch imago in 2014 is volgens onderzoek van LaGroup 6.5.
 • Leegstand van winkels in Zwolle ligt vrijwel op landelijk niveau.
 • Zwolle heeft in 2016 minimaal 1.370.000 bezoekers met in totaal 2.950.000 bezoeken (volgens het CVO stedenonderzoek).
 • De binnenstad van Zwolle behoudt in 2016 een stabiele positie in de top 10 van Nederland volgens Van Spronsen onderzoek `Meest gastvrije stad´.
 • Aantal overnachtingen 195.000
 • Leegstand winkels in Zwolle op landelijk niveau.
 • Toeristisch imago minimaal op hetzelfde niveau.
 • Overleg met Zwolle Marketing over activiteiten.
 • Faciliteren Project Broerenkwartier.
 • In samenwerking met alle partijen opstellen visie voor de binnenstad 2013.
 • Uitvoering geven aan beleidskader commerciële vrijetijdsvoorzieningen.
 • Uitvoering geven aan beleidsregel bed en breakfast 2011 en horecavisie 2012-2017 'gastvrij en Vitaal.
 • Samenwerking met Vechtdal om regio met Zwolle tot centrum van heerlijk  gezond eten te maken.
 • Uitvoeren ontwikkelingsprogramma Binnenstad.
 • Uitvoeren en evalueren kadernota detailhandel 2012-2020.
 • Leegstand winkels  monitoren.
 • Faciliteren BedrijveninvesteringsZone  Dieze Centrum.
 • Faciliteren ZwolleFonds .
 • Uitvoering geven aan beleidsnota evenementen Zwolle heeft het allemaal.