2 Economie

Visie

Zwolle is een krachtige stad in een economisch sterk presterende regio. Onze stad functioneert daarbij als motorblok voor de regionale economische ontwikkeling. Tegelijkertijd voegt de regio extra kwaliteit toe met een hoogwaardig klimaat om te wonen en te recreëren en met een arbeidsmoraal die landelijk hoog aangeschreven staat. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is het anticiperen en inspelen op kansrijke ontwikkelingen. Dit is des te meer van belang nu het er op lijkt dat de economie weer aantrekt. Onze kansen pakken luidt het motto voor 2016.

Ontwikkelingen

Voor een blijvend krachtig economisch fundament speelt een aantal elementen een rol zoals daar zijn.

 • Concurrerend ondernemersklimaat
  Voor bedrijven is het van groot belang dat het regionale ondernemersklimaat vertrouwen geeft om te investeren. Dat betekent dat er wordt ingespeeld op de behoeften van bedrijven in het bieden van mogelijkheden om uit te breiden, te groeien of te vernieuwen. In 2016 willen we ons accountmanagement voor starters, zzp-ers en de allerkleinste MKB bedrijven intensiveren.
 • Aantrekkelijke locaties
  Voor bedrijven op bedrijventerreinen, zakelijke dienstverleners, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en winkels in winkelcentra is het essentieel dat hun vestigingsplaats voldoet. De binnenstad als vestigingsplaats voor zeer diverse ondernemingen is een belangrijk speerpunt voor 2016.
 • Vitale arbeidsmarkt
  De regionale arbeidsmarkt biedt werkgevers in kwalitatieve en kwantitatieve zin de geschikte arbeidskrachten. De 'battle for brains' is een landelijk fenomeen en ook van belang voor Zwolle. Banen komen niet vanzelf. Banen komen als er ‘business’ is. Het stimuleren van die 'business' is daarom belangrijk.
 • Gerichte dienstverlening
  Ondernemers hechten veel waarde aan goede communicatie met de gemeente. We krijgen verschillende voldoendes voor onze dienstverlening. Zaak is echter nooit tevreden te zijn en steeds te willen verbeteren. Er ligt hierbij een sterke relatie met programma 16 'Visie op dienstverlening'.
 • Aantrekkelijke voorzieningen
  Het gaat hierbij om winkels, horecagelegenheden, toeristische voorzieningen en vermaakscentra, evenementen, verzorgende diensten als scholen en ziekenhuis etc. Deze voorzieningen moeten er voor zorgen dat Zwolle een aantrekkelijke stad blijft voor de eigen inwoners. We hopen dat de Zwollenaren, burgers en bedrijven, dit ook gaan uitdragen in hun netwerken. Daar waar mogelijk zullen wij dit ondersteunen opdat Zwolle een nog aantrekkelijker stad wordt om te wonen, werken, winkelen of recreëren en waar ook veel mensen van buiten Zwolle op afkomen.

Naast de aandacht voor de reguliere sectoren zoals kantoren, detailhandel en acquisitie, ontstaan er ook vele duurzame initiatieven in Zwolle. Duurzaam betekent in de economische context zuiniger om te gaan met grondstoffen, producten, onze leefwereld en elkaar. Circulaire economie, cradle to cradle en de deeleconomie zijn verschillende verschijningsvormen van duurzame economische ontwikkelingen. Vaak kenmerken deze initiatieven zich door een lokale focus: door dichtbij huis met elkaar samen te werken ontstaan nieuwe kansen. Dit heeft waardevolle neveneffecten, zoals een sterkere sociale cohesie en meer zelfredzaamheid.
Bedrijfsleven, overheid maar ook onderwijs en andere sectoren zijn deze nieuwe manieren van zakendoen aan het ontdekken. De rol van de overheid is meebewegen, richting geven en faciliteren waar nodig. Met de juiste prikkels kan de gemeente ontwikkelingen op gang te krijgen.

Relevante kaderstellende nota's

 • Structuurplan Zwolle 2020
 • Kadernota bedrijventerreinen
 • Kadernota kantoren 2011-2020
 • Kadernota detailhandel 2012-2020
 • Innovatieagenda The Next Step: Coalition of the Willing in de Regio Zwolle
 • Horecavisie 2012-2017 Gastvrij en Vitaal
 • Nota evenementenbeleid
 • Beleidsnota hotels
 • Toeristisch offensief
 • Regionale werkgeversdienstverlening IJssel-Vecht (juni 2012)
 • Rapport Zwolle bij top van Nederlandse binnensteden
 • Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020
 • Beleidskader Commerciële Vrijetijdsvoorzieningen 2011-2025
 • Beleidsregel Bed & Breakfast 2011
 • Marketing en acquisitiestrategie werklocaties
 • Agenda Duurzaamheid