3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

18.561

6.613

5.998

6.401

6.419

6.335

Baten

11.938

7.965

8.923

9.323

9.338

9.251

Resultaat voor bestemming

-6.623

1.352

2.925

2.922

2.919

2.916

Reservemutaties:

6.398

-1.111

reserve parkeren

-939

-103

-65

-376

Resultaat na bestemming

-225

241

1.986

2.819

2.854

2.540

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Naast een verschuiving van de lasten naar het programma bedrijfsvoering is de opbrengstverhoging uit de parkeertarieven van

€ 640.000 verwerkt

Toelichting mutaties meerjarenraming:

(Vrijvallende) kapitaallasten

-403

-421

-337

Verrekening met reserve parkeren

400

415

328

Bezuinigingen PPN 2016-2019:

Parkeren

640

640

640

640

Incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

Verkeersregelaars station-binnenstad

-75

-75

-63

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)