3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Visie

Wonen, werken en recreëren, onderwijs krijgen en winkelen: in Zwolle is het mogelijk. Voor het doen van deze activiteiten is het vaak nodig dat mensen zich verplaatsen naar een andere locatie: het kantoor, ziekenhuis, de school of winkel en – weer terug – naar huis. De gemeente zet zich er voor in dat deze verplaatsingen van deur tot deur goed verlopen. Het programma Mobiliteit is daarmee dienend aan de activiteiten van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. De mate waarin mobiliteit mogelijk wordt gemaakt draagt bij aan het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Zwolle heeft daarin een sterke reputatie vanwege bijvoorbeeld de centrale ligging in het hoofdwegen- en spoorwegennet en de recente verkiezing tot Fietsstad van Nederland. De ambitie is met dit programma verder te werken aan een ‘gastvrij Zwolle'.

Mobiliteit is meer dan het snel bereiken van je bestemming. Het begrip ‘gastvrij’ veronderstelt dat ook ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid Zwolle een prettige plaats is om te verblijven. In die zin richt het programma Mobiliteit zich op een optimaal evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Dit brede perspectief is nodig, omdat de gemeente vanwege de verplaatsingen van mensen tot allerlei keuzes wordt gesteld in de inrichting van de openbare ruimte en de benutting daarvan. Denk daarbij aan autoluwe gebieden, de prioriteit voor fietsverkeer bij verkeerslichten en op fietsstraten, het accommoderen van (fiets)parkeerplaatsen in de binnenstad en de wijken, etc. Telkens is het een afweging van bereikbaar zijn, leefbare wijken, buurten en centra en een veilige situatie voor mobilisten en zij die niet aan het verkeer deelnemen of voetganger zijn.

Op het vlak van bereikbaarheid is de focus gericht op het doel dat een ieder zijn of haar bestemming kan bereiken in een betrouwbare reistijd en met het vervoermiddel naar keuze. Bij de inrichting van het verkeers- en vervoerssysteem is de Ladder van Verdaas volgens de mobiliteitsvisie van Zwolle leidend. De ladder is erop gericht oplossingen voor verkeersproblemen af te wegen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de Ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen liggen eerst in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties niet voldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden. In aansluiting op deze ladder heeft actief vervoer (voetganger, fiets) prioriteit. Dit komt tot uitdrukking in de prioritering van de activiteiten in dit programma.

Ontwikkelingen

Met het programma Beter Benutten in de regio Zwolle-Kampen wordt tot 2018 ingezet op verbetering van de reistijd bij knelpuntcorridors en prioritaire gebieden. Er is de afgelopen jaren met Rijk, provincie en private partijen geïnvesteerd in de bereikbaarheid van en binnen de stad voor de voetganger, fietser, OV-reiziger en automobilist. Voorbeelden zijn de buitenring van Zwolle, de Hanzelijn, fietsstraten, doorstroomassen Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV), Hoofdinfrastructuur Stadshagen (HIS) en het verkeerverwijssysteem. Onder meer met het maatregelenpakket in het kader van Beter Benutten zetten we er op in de bestaande infrastructuur optimaal te benutten.

Zowel in het licht van de bereikbaarheid, als de veiligheid en leefbaarheid wordt in 2016 uitvoering gegeven aan de Agenda Fiets. De fiets heeft positieve effecten op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en milieu. Samen met landelijke, regionale en lokale partners willen we de positie van de fiets(er) in 2016 verder versterken. Ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte speelt daarin een rol: de gemeente heeft de ambitie dat de stad toegankelijk is voor een ieder. In 2016 wordt deze ambitie geborgd in een visie en handboek.

Aanvullend op bovenstaande liggen er uitdagingen op de volgende gebieden:

 1. Het betrekken van de regiogemeenten bij het verder uitdragen van de maatregelen in het kader van Beter Benutten. Gemeenten in de regio zijn in veel gevallen herkomstgemeenten van werknemers, consumenten en leveranciers. De regionale bereikbaarheid is daarmee een gezamenlijk issue van stad en ommeland.
 2. In aansluiting op het voorgaande punt is ook de herijking van de OV-tactiek door de provincie Overijssel van belang voor de mobiliteit in de stad en de regio. Het stads- en streekvervoer krijgt een andere inrichting.
 3. Het programma Beter Benutten is tijdelijk; door de gemeenteraad is bij de vaststelling van het maatregelenpakket aangegeven belang te stellen in het structureel inbedden van deze werkwijze. Daarbij valt te denken aan het opgavegericht aanpakken van verkeerskundige knelpunten (analyse), het betrekken van andere stakeholders in de stad rondom mobiliteit (koploperaanpak) en het maximaal benutten van gedragsgerelateerde maatregelen in plaats van het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Relevante kaderstellende nota's

 • Mobiliteitsvisie (2008)
 • Actieprogramma mobiliteit (2013)
 • Gastvrije en Bereikbare Regio Zwolle-Kampen – Koepeldocument maatregelenpakket BBZKN 2015-2017 (2015)
 • Zwolle Fietst! – Agenda Fiets 2015-2020 (2015)
 • Beleidsplan Verkeersveiligheid, Verkeersveiligheid Voor Elkaar, 2008-2018 (2008)
 • Koersdocument Parkeren, inclusief fietsparkeren (2011)
 • Uitwerkingsplannen fietsparkeren, tarieven en financiën, Hanzeland, schilwijken
 • Fietsstratenplan Zwolle (2006)