3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelen

Duurzame en bereikbare stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam bereikbare stad: een ieder kan zich verplaatsen en zijn of haar bestemming bereiken.

Streefdoel/indicator

Er is keuzevrijheid in vervoermiddel en route conform de Ladder van Verdaas.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • 49% van de ritten tot 7,5 kilometer en korter wordt met de fiets gemaakt (bron: CBS).
 • Zwolle staat in de top vijf van steden met het hoogste aandeel fietsgebruik voor dagelijkse verplaatsingen.
 • Percentage van de ritten tot 7,5 kilometer blijft gelijk aan huidige situatie.
 • Het aandeel verplaatsingen via de fiets naar scholen neemt met 25% toe door het stimuleren van het gebruik van de e-fiets.
 • Uitvoeren Agenda Fiets 2015-2020.
 • Uitvoeren van maatregelen in het kader van spitsmijden regionaal spoor door studenten in samenwerking met het Rijk en de Provincie Overijssel.
 • 74% van de inwoners is tevreden over het openbaar vervoer in Zwolle.
 • Station Zwolle heeft na Utrecht Centraal grootste aantal verbindingen.
 • Hubfunctie van station Zwolle is versterkt.
 • Het aantal inwoners dat tevreden is over het openbaar vervoer is gelijk gebleven.
 • Participatie in electrificatie Kamperlijn.
 • Participatie in studie capaciteits- en snelheidsverhoging baanvak trein Zwolle-Herfte.
 • Binnen het project Spoorzone wordt de nieuwe busterminal aan de zuidzijde van het station gerealiseerd..
 • Actief gesprekspartner zijn in project herijking OV-tactiek Provincie Overijssel.
 • Participatie in regionale infrastructuurprojecten (N35, N340).

Streefdoel/indicator

De bestemming kan worden bereikt in een betrouwbare reistijd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • Er zijn 5.700 zwaar vertraagde auto- en vrachtritten per jaar in de regio Zwolle-Kampen.
 • 1.850 structurele spitsmijdingen per dag realiseren in de regio Zwolle-Kampen in de periode 2015-2017 en daardoor reductie van 450 zwaar vertraagde ritten van en naar Zwolle in de periode 2015-2017.
 • 10% reistijdwinst van deur-tot-deur realiseren.
 • Uitvoeren programma Beter Benutten 2015-2017 met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement, ketenmobiliteit en logistiek en water.
 • Deelnemen in de programmalijn Bereikbaarheid en mobiliteit van Zwolle Kampen Netwerkstad.
 • Uitvoering geven aan Koersdocument Monitoring en evaluatie.
 • In totaal minimaal 17 bereikbaarheidsarrangementen in het kader van Beter Benutten in de jaren 2014 en 2015.
 • Tien koplopers in het kader van de koploperaanpak Beter Benutten in 2015.
 • In totaal 32 bereikbaarheidsarrangementen in het kader van Beter Benutten in de periode tot eind 2016.
 • Zestien koplopers in het kader van Beter Benutten in 2016.
 • Samenwerken met partners in de stad en de Regio Zwolle (bedrijven, instellingen, verladers, mobiliteitsaanbieders).
 • Invulling geven aan maatregelen voor de knelpuntcorridors en prioritaire gebieden.

Streefdoel/indicator

De bestemming kan veilig worden bereikt.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • Zes verkeersdoden en 98 ziekenhuisgewonden (2002).
 • 50% reductie van het aantal verkeersdoden en 34% van het aantal ziekenhuisgewonden in 2020 ten opzichte van 2002.
 • Uitvoeren uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid educatief.
 • Uitvoeren projecten verkeersveiligheid in samenwerking met de provincie (BDU) aan de Hanekamp/Menistenstraat, Belvedèrelaan Stadshagen en Zeven Alleetjes/Burg. van Roijensingel.

Relaties met andere programma’s
Project Spoorzone.

Zwolle als een veilige en leefbare stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Leefbare stad: inwoners en bedrijven ervaren Zwolle als een leefbare en veilige stad.

Streefdoel/indicator

Inwoners zijn tevreden over parkeren in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • 63% van de inwoners is tevreden over de parkeergelegenheid (2014).
 • 73% van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid parkeerruimte (voldoende aanwezig) (2014).
 • De tevredenheid van de inwoners blijft gelijk.
 • Invoeren van kentekenparkeren.
 • Invoeren van een uniform en transparant tarieven- en vergunningensysteem (afronden invoering van fiscaliseren schilwijkparkeren), differentiatie van tarieven naar doelgroep, tijd en plaats.
 • Uitvoeren van een klantenonderzoek naar de waardering van parkeervoorzieningen.
 • Ontwikkelen van bereikbaarheidsarrangementen ('In Zwolle is altijd plaats').
 • Aantal gereguleerde (vergunninghouders en betaalde) parkeerplaatsen in Zwolle: 7.397.
 • Parkeren achter slagboom: 2.769.
 • De betalingsbereidheid bij naheffingen is 96%.
 • Het parkeerareaal is toereikend.
 • Besluit over toekomst parkeergarage Noordereiland voorbereiden.

Streefdoel/indicator

In het verkeer ervaart men zo min mogelijk belemmeringen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • De openbare ruimte is voor een ieder toegankelijk, passend bij het gebruik van het gebied.
 • De eisen en voorwaarden zijn per gebied beschreven.
 • Vastleggen van normen van toegankelijkheid van de openbare ruimte in een visie en handboek.
 • 72% van de inwoners van Zwolle is tevreden over het onderhoud van de fietspaden (2014).
 • De tevredenheid blijft gelijk.
 • Uitvoeren van coördinatie en communicatie bij wegwerkzaamheden, incidenten en evenementen.
 • Participatie in het Regionaal Minder Hinder Team.
 • Uitvoeren van regionaal verkeersmanagement.
 • Uitvoeren van doorstromingsmaatregelen busvervoer station-binnenstad (inzet verkeersregelaars).

Streefdoel/indicator

Inwoners en bedrijven ervaren zo min mogelijk overlast van het verkeer.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

 • Circa 250 vragen uit de wijken en buurten over mobiliteitsonderwerpen in 2014.
 • 18% van de inwoners geeft aan dat parkeeroverlast vaak voorkomt (2014).
 • Minder vragen uit de wijken en buurten in 2016.
 • Terugdringen van parkeeroverlast.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan vernieuwende vormen van distributie in de stad.
 • Behandelen van meldingen, vragen en klachten over verkeerssituaties volgens vooraf bepaald kwaliteits- en serviceniveau.
 • Ontwikkeling van Lelystad Airport wordt gevolgd.