6 Onderwijs

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

22.382

22.596

21.077

21.673

21.105

21.024

Baten

3.919

3.423

3.429

3.429

3.429

3.429

Resultaat voor bestemming

-18.463

-19.173

-17.648

-18.244

-17.676

-17.595

Reservemutaties:

-64

25

-18.244

reserve dekking kapitaallasten

24

Resultaat na bestemming

-18.527

-19.148

-17.624

-36.488

-17.676

-17.595

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De daling van de lasten is met name het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar programma bedrijfsvoering en

door lagere rente- en afschrijvingslasten. Verder zij nde bezuinigingen op gym- en leerlingenvervoer, brede school en de eerste

fase afbouw subsidie ArteZ verwerkt.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

(vrijvallende) kapitaallasten

-125

-38

187

lasten stadsuitbreiding

-39

553

521

stelpost kapitaallasten onderwijsinvesteringen

-432

-543

-655

Bezuinigingen bij begroting 2015

Gymvervoer

47

47

47

47

Brede School (aanvullend op 2015)

28

28

28

28

Beëindiging subsidie ArteZ (gefaseerd)

90

180

270

270

Bezuinigingen PPN 2016-2019:

Inkoop leerlingenvervoer

50

50

50

50

Incidentele bestedingen 2016:

Vergoeding bewegingsonderwijs

-65

Dekking uit lagere huurkosten onderwijsgebouwen

65

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)