6 Onderwijs

Visie

Zwolle is een ‘jonge stad’. Kinderen en jongeren van 0-27 jaar vormen samen ongeveer een derde van de totale bevolking. Ook nu de stad minder snel groeit, blijft het aantal kinderen en jongeren stijgen. Samen met het onderwijs in Zwolle werken we aan hun toekomst en daarmee aan de toekomst van de stad. We doen dit langs 3 lijnen:

 1. Wij willen dat alle kinderen en jongeren in Zwolle zich fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel positief kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen en nu en in de toekomst kunnen meedoen. In een doorgaande lijn van spelen, leren en werken. Een geslaagde, ononderbroken schoolloopbaan vergroot de kansen op succesvolle maatschappelijke participatie op het gebied van werk én vrije tijd. Zo'n goede start vergroot verder de kans dat inwoners zich ook daarna succesvol verder kunnen blijven ontwikkelen en aansluiting houden bij economie en arbeidsmarkt. Een leven lang leren!
 2. Scholen vervullen een hoofdrol in het bieden en benutten van kansen aan jeugdigen voor een positieve ontwikkeling. We willen de kracht van scholen in de verbinding met stad en wijk zo goed mogelijk benutten. We willen verbinden op opgaven, op het gebied van sport, cultuureducatie en zorg. Maar ook op duurzaam gebruik van vastgoed en maatschappelijk optimale inzet van geldstromen.  We willen daarbij creativiteit in de stad benutten en ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan onze doelstellingen.
 3. We willen ook bouwen aan en op beroepsonderwijs. De rijkdom van 4 Mbo en 4 Hbo instellingen in Zwolle biedt veel kansen. Het onderscheidt ons van andere steden en regio’s. Het verbindt ons met de regionale economie, creatieve industrie en arbeidsmarkt. We willen dat ‘Opgeleid in Zwolle’ een aanbeveling is tot ver buiten de stad. Wij trekken daarom samen op met het onderwijs en stimuleren samenwerking met andere organisaties en instellingen in stad en regio.

Om deze onderwijsagenda te realiseren is het waarborgen van een goede kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting een belangrijke randvoorwaarde. Duurzaamheid van gebouwen en duurzaam gebruik voor maatschappelijke doelen zijn ons doel.

Ontwikkelingen

 • Scholen hebben een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod krijgen. Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld, maar raakt ook de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht en RMC en onderwijshuisvesting. Wij werken daarom nadrukkelijk samen met het onderwijs om te komen tot gezamenlijke agenda’s waarbij ‘het kind in de context’ het uitgangspunt is.
 • In 2014 is het wetsvoorstel ‘Focus op vakmanschap’ ingevoerd.Het Mbo begint nu op het oude niveau 2. Leerlingen met een Vmbo-diploma (of hoger) worden direct toegelaten. Wie niet beschikt over het vereiste toelatingsniveau kan terecht bij een entreeopleiding. Die kent na 4 maanden een bindend studieadvies. In combinatie met aanscherping van de Wet Werk en Bijstand en invoering van passend onderwijs kan dit betekenen dat de uitval van jongeren toeneemt als ze én niet door kunnen/mogen naar het Mbo én er geen alternatief beschikbaar is waardoor ze tussen wal en schip terecht komen. Om dit te voorkomen trekken we samen op met het onderwijs.
 • Als gevolg van een per 1 januari 2015 ingevoerde wetswijziging zijn de schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs, net als de besturen voor het voortgezet onderwijs, zowel inhoudelijk als financieel volledig verantwoordelijk voor het totale gebouwonderhoud. Dit geldt echter niet voor de gymnastieklokalen; voor de bekostiging van het 'buitenkant-onderhoud' van deze lokalen kunnen besturen nog steeds aanvragen bij de gemeente indienen. Ook voor het herstel van constructiefouten kan nog steeds een beroep op de gemeente worden gedaan.
 • Mede als gevolg van deze wetswijziging, wordt het in 2010 opgestelde Masterplan Onderwijshuisvesting geactualiseerd. Vanuit het BLOZ worden voorzetten gegeven voor optimale huisvesting van scholen in Zwolle, zulks met inachtneming van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van zowel gemeente als schoolbesturen. Bij actualisatie, die parallel zal lopen met de onderwijsagenda, is verduurzaming van schoolgebouwen een belangrijk aspect. Ook de wijze van financiering van renovatie van gebouwen die niet meer aan de huidige eisen voldoen, nemen wij bij deze actualisatie mee.
 • Het Rijk werkt aan herziening van het onderwijsachterstandenbeleid/VVE. Op basis daarvan zal ook het gemeentelijk beleid worden aangepast.
 • Het convenant tussen Rijk, gemeenten en scholen over de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) is met een jaar verlengd tot en met 2016. Voor 2017 stelt het Rijk nog nieuw beleid vast.

Relevante kaderstellende nota's

 • Werken vanuit vertrouwen. Visie sociaal domein (december 2012)
 • Nota jeugdbeleid ‘De toekomst van Zwolle – Samenwerken aan verbeteringen voor de jeugd’ (december 2012)
 • Beleidskader ‘VVE 2011-2015: Een stevig fundament’ (februari 2011)
 • Notitie ‘Extra rijksmiddelen VVE en schakelklassen’ (februari 2012)
 • Nota 'Doorontwikkeling van de brede scholen' (maart 2015)
 • Meerjarenbeleidsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht (februari 2013)
 • Beslisnota “Zwolle studie- studentenstad” (juni 2011)
 • Masterplan Onderwijshuisvesting (inclusief actualisatie, maart 2010 / mei 2011)
 • Beleidsplan jeugdhulp (november 2014)
 • Betreft wettelijke taken op grond van Wet Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie (Wet Oke), Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs, wet- en regelgeving leerplicht en RMC en de nieuwe Jeugdwet.