6 Onderwijs

Doelen

Vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door middel van een geslaagde schoolloopbaan

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een geslaagde schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren, zodat ze hun mogelijkheden zoveel mogelijk benutten en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Streefdoel/indicator

Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. In 2013 e.v. neemt 100% van de doelgroepkinderen (zie a) deel aan voorzieningen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

% bereik doelgroeppeuters
0-meting 2012:  97% (absoluut: 155)
Bron: meting gemeente Zwolle 2013

100%

Aanbevelingen uit inspectierapport VVE uitvoeren om de kwaliteit van VVE en het bereik van doelgroepkinderen verder te verbeteren.

Score doelgroepkinderen voor taal en rekenen eind groep 2
Bron: Evaluatieonderzoek IJsselgroep 2013

Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau

Beleid en uitvoering aanpassen op basis van verwacht nieuw rijksbeleid onderwijs-achterstanden/VVE.

Streefdoel/indicator

Zoveel mogelijk leerlingen gaan zelfstandig naar school. Voor leerlingen die daarvoor op grond van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs en Wet Expertise Centra in aanmerking komen, is passend vervoer (afgestemd op hun zelfredzaamheid) naar de dichtstbijzijnde school naar onderwijssoort en –richting beschikbaar. Zij maken zoveel mogelijk wel gebruik van regulier vervoer (zie b).

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Peildatum 1-7-2015:

 • Totaal aantal leerlingen in leerlingenvervoer: 546 (100%)
 • Aantal leerlingen in aangepast vervoer: 400 (74%)

Bron: GWS

Percentage leerlingen naar school met aangepast vervoer daalt of blijft maximaal op niveau 2015.

 • De kantelingsgedachte uit de WMO gebruiken binnen de kaders van het leerlingenvervoer.
 • Passend onderwijs en benutten eigen kracht leiden tot meer eigen inzet binnen leerlingenvervoer.
 • We starten een pilot met de App GO-OV

Streefdoel/indicator

Het voorkomen en verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters (zie c). Jaarlijks daalt het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio IJssel Vecht. Ten opzichte van de gemiddelde score van vergelijkbare gemeenten zijn de behaalde resultaten in Zwolle gelijk dan wel beter. In 2016 meldt 95% van de scholen verzuim volgens vastgestelde richtlijnen. Het aantal thuiszitters (leerlingen die ingeschreven staan, maar niet naar school gaan) is in beeld.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

aantal nieuwe vsv-ers (absoluut):
voorlopige meting schooljaar 2013-2014:
vsv-ers landelijk: 25.969
vsv-ers regio IJsselland: 573
vsv-ers Zwolle: 21025.000
560
200

Het aantal thuiszitters (leerlingen die ingeschreven staan, maar niet naar school gaan) wordt beter in beeld gebracht door de scholen in het Voortgezet Onderwijs te bezoeken om het thuiszit protocol te bespreken.

meting schooljaar 2011-2012:
vsv-ers Zwolle: 2,3%
vsv-ers Deventer: 2,0%
vsv-ers Arnhem: 3,2%
vsv-ers Groningen: 2,8%
vsv-ers Maastricht: 3,2%

Verder wordt er een overleg ‘thuiszit-tafel’ georganiseerd met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs om de problematiek rondom thuiszitten in beeld te hebben, het melden van thuiszitters onder de aandacht te brengen teneinde thuiszitten te voorkomen.

% scholen dat schoolverzuim meldt volgens richtlijnen van 2012: 90%

90%

Beleid en uitvoering Zwollle aanpassen op basis van verwacht nieuw rijksbeleid voortijdig schoolverlaten met ingang van 2017.

Toelichting

a.    Doelgroepkinderen voor VVE zijn kinderen:

 1. die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs (opleidingsniveau ouders)
 2. een taalachterstand in het Nederlands hebben (verzorgende ouder spreek geen of niet goed Nederlands, taalachterstand peuter kan niet worden verklaard uit een verstandelijke beperking of logopedisch probleem).
 3. die te maken hebben met gezinsgerelateerde problemen waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te streven naar 100% bereik van doelgroepkinderen met VVE. In de praktijk is dit veelal nooit volledig haalbaar zijn, omdat ouders niet verplicht kunnen worden om hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang (met VVE) te sturen.

b.    Het leerlingenvervoer is een open einde regeling.Toe- of afname van het beroep op vervoer leidt tot hogere of lagere kosten.
c.    Een voortijdig schoolverlaten is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Versterken van Zwolle als studie/studentenstad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het versterken van Zwolle als studie/studentenstad waar studenten graag willen leren, wonen, verblijven en werken.

Streefdoel/indicator

In 2016 is het aantal deelnemers aan de Bruisweken minimaal 7.500 studenten.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

aantal deelnemers Bruisweken 2012:
5870.

Minimaal 7.500 studenten

 • Buro Ruis organiseert de Bruisweken in samenwerking met de scholen, studies en studentenverenigingen.
 • In 2015 is voor het eerst de algemene introductie, introductie van studie en van studentenvereniging geïntegreerd: ruim 2500 deelnemers aan de Bruisweek. In 2016 zal de nieuwe opzet van de Bruisweek worden vergroot en zal er weer meer ruimte zijn voor aanvullende programma onderdelen; ook voor de ouderejaars studenten.
Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft.

Streefdoel/indicator

Nagenoeg alle scholen voldoen aan de wettelijke capaciteitsnormen

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

0-meting 2013: 97%

98%

Op grond van het Onderwijs Huisvestings-programma voor het jaar 2016 (OHP 2016 ) worden kredieten beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de 1e inrichting van enkele scholen als gevolg van toename van het aantal leerlingen, voor het uitvoeren van de MOP gymzalen en voor aanpassingen, niet zijnde onderhoud, aan een tweetal gebouwen.
Daarnaast wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van de (her)huisvestingsplannen van de Landstede (zie raadsbesluit najaar 2015) en wordt in overleg met het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Zwolle de voorbereiding van het (her)huisvestingsplan van de openbare scholen afgerond.

Streefdoel/indicator

In 2016 zijn bijna alle scholen gehuisvest in (semi)permanente gebouwen en is het merendeel van de huidige noodgebouwen afgestoten.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

0-meting 2013: 95%

98%

Begin 2016 wordt de permanente nieuwbouw van een protestants Christelijke en een Rooms Katholieke basisschool in Stadshagen in gebruik genomen. Ook de permanente uitbreiding van de openbare basisschool Het Festival is in het voorjaar 2016 gereed. In 2017/18 volgt ingebruikname van nieuwbouw ten behoeve van de Gereformeerde basisschool in Stadshagen. De huidige noodgebouwen in Stadshagen worden verwijderd.

Toelichting

a.   Doelgroepkinderen voor voorschoolse educatie (VVE) zijn kinderen:

 1. die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs (opleidingsniveau ouders)
 2. een taalachterstand in het Nederlands hebben (verzorgende ouder spreekt geen of niet goed Nederlands,  taalachterstand peuter kan niet worden verklaard uit een verstandelijke beperking of logopedisch probleem),
 3. die te maken hebben met gezinsgerelateerde problemen waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling.
  De jeugdgezondheidsverpleegkundige zorgt voor de indicering van een kind voor VVE en verwijzing naar een peuterspeelzaal of kinderopvang waar voorschoolse educatie wordt aangeboden.
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te streven naar 100% bereik van doelgroepkinderen met VVE. In de praktijk zal dit echter nooit volledig haalbaar zijn, omdat ouders niet verplicht kunnen worden om hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang (met VVE) te sturen.

b.    Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Bij ongewijzigd beleid leidt toe- of afname van het beroep op leerlingenvervoer tot hogere of lagere kosten.
Per 1/8/2014 doen 442 leerlingen een beroep op leerlingenvervoer. Ten opzichte van 2012 doen minder leerlingen een beroep op leerlingenvervoer omdat ze op eigen kracht naar school kunnen. Een positieve ontwikkeling.

c.    Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.