7 Veiligheid

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

11.146

12.284

11.196

11.196

11.196

11.196

Baten

595

618

610

610

610

610

Resultaat voor bestemming

-10.551

-11.666

-10.586

-10.586

-10.586

-10.586

Reservemutaties:

Resultaat na bestemming

-10.551

-11.666

-10.586

-10.586

-10.586

-10.586

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De daling van de lasten is het gevolg van de verschuiving van overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering.

Structurele bestedingen PPN 2016-2019:

Cameratoezicht

-70

-70

-70

-70

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)