7 Veiligheid

Visie

Op 29 juni 2015 is de veiligheidsvisie 2015 - 2018 vastgesteld. Veiligheid is net als de samenleving zelf dynamisch. Veiligheidsproblemen en gevoelens daarover veranderen, veiligheidsorganisaties innoveren en de rol van inwoners en ondernemers wordt sterker. Deze ontwikkelingen vragen om veiligheidsbeleid dat hierop inspeelt en voldoende flexibel is om recht te doen aan deze dynamiek.

Met de visie zijn zes thema’s benoemd die de komende jaren extra aandacht krijgen:

  • Veiligheid & wijken en buurten (met name illegale hennepteelt, woninginbraken en overlast)
  • Veiligheid & evenementen
  • Veiligheid & radicalisering
  • Veiligheid & eigen verantwoordelijkheid
  • Veiligheid & Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)
  • Veiligheid & veiligheidsinstrumenten

Per thema is een ambitie vastgesteld voor 2018. Deze ambities staan centraal in deze programmabegroting en die van de komende jaren. Per jaar laten we zien met welke activiteiten we hieraan werken. Soms kunnen zich in de samenleving onvoorziene ontwikkelingen voordoen die onze aandacht vragen. Daarop spelen we in en zijn we flexibel, want onze koers richt zich altijd op een veilig en leefbaar Zwolle.

In 2016 ondernemen we een aantal activiteiten die inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De rapportages over Haaksbergen eind 2014 zijn mede aanleiding om ons vergunningsproces bij evenementen onder de loep te nemen. Dit proces gaan we verder doorontwikkelen in 2016. Daarnaast doen we mee met een landelijk platform om samen met de organisatoren een handboek voor evenementen te maken. Een andere ontwikkeling is dat  de politie stakingen uitvoerde tijdens het betaald voetval vanwege onenigheid over de collectieve arbeidsovereenkomst. Sommige wedstrijden zijn daarom geannuleerd, maar sommigen zijn doorgegaan met minder politie-inzet en extra beveiliging. Dit heeft de discussie aangewakkerd over de benodigde politie-inzet tijdens betaald voetbalwedstrijden. In Zwolle gaan we daarom samen met alle betrokken partijen onderzoeken of we de veiligheid kunnen waarborgen met minder politie-inzet. We volgen daarbij met belangstelling de landelijke pilots die uitgevoerd gaan worden. Tot slot implementeren we de consequenties van de verkenning van veiligheidsinstrumenten die we in het najaar van 2015 uitvoeren in het kader van het collegeakkoord.

Tijdens het behandelen van de visie  zijn op 29 juni 2015 drie moties aangenomen. In de motie ‘Samen werken aan veiligheid
(18-1)’ wordt het college opgeroepen om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om op de potentie van (bepaalde) gemeenschappen en netwerken van mensen in onze stad nog beter te benutten door hen te versterken, te stimuleren en met hen samen te werken bij het vergroten van de veiligheid in de eigen leefomgeving - het effect van genomen inspanningen in kaart te brengen. Deze motie sluit aan bij onze ambitie om inwoners, ondernemers en organisatie in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In 2016 doen we hiervoor een verkenning om te bepalen welke ontwikkelkansen we voor dit thema zien. We betrekken hierbij ook de inhoud van deze motie en zullen via de beleidscyclus rapporteren over de uitkomst.  

In de motie  ‘Verwarde mensen en bezuinigingen op GGZ (18-2)’ wordt het college opgeroepen om te onderzoeken hoe zorg aan verwarde personen in de gemeente Zwolle het beste vorm kan krijgen, waarin ten minste omvang, oorzaken, preventie en samenwerking aan de orde komen. Een relevante landelijke ontwikkeling hierbij is dat de politie meer meldingen registreert door overlast door verwarde personen. Deze problematiek ervaren we niet alleen in Zwolle, maar ook landelijk en regionaal. Daarom is vanuit regionaal verband door het Districtelijk Veiligheidsoverleg een project gestart om antwoorden te vinden voor deze problematiek. We participeren in dat project ten behoeve voor de Zwolse situatie.

Tot slot wordt het college opgeroepen in de motie ‘Outlaw Motorcycle Gangs OMG’s (18-3)’ om de mogelijkheden te verkennen om fysieke uitingen die getuigen van betrokkenheid bij OMG's te weren in horecagelegenheden en daarbij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als instrument te hanteren. Dit vraagstuk betrekken we bij de algehele herziening van de APV en rapporteren via dat proces over de uitkomsten.  

Ontwikkelingen

In de recente veiligheidsvisie benoemden we actuele trends en ontwikkelingen. Omdat deze visie onlangs is vastgesteld, verwijzen we voor een uitvoerige beschrijving daarvan naar de visie zelf.

Relevante kaderstellende nota's

  • Veiligheidsvisie 2015 – 2018
  • Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 2015 – 2018
  • Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2015 - 2018