7 Veiligheid

Doelen

Tegengaan van overlast, woninginbraken en hennepteelt in de wijken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We gaan overlast, woninginbraken en hennepteelt tegen en zorgen dat inwoners zich veilig voelen in onze wijken en buurten.

Streefdoel/indicator

 • Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald naar 380 of minder.
 • Het aantal jaarlijkse opgerolde hennepkwekerijen is ieder geval gedaald van 25 in 2014 naar 20 in 2018.
 • Het aantal overlastmeldingen is in 2018 ieder geval niet toegenomen ten opzichte van 2014.
 • De ervaren overlast is in 2018 ieder geval niet toegenomen ten opzichte van 2014.
 • Inwoners beoordelen hun veiligheidsgevoel in 2018 met ieder geval een 7.
 • Inwoners beoordelen hun leefbaarheidsgevoel in 2018 met ieder geval een 7.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

583 woninginbraken in 2014
25 hennepkwekerijen in 2014
4.598 overlastmeldingen in 2014
1.6 schaalscore ervaren overlast in 2015
7,2 rapportcijfer veiligheidsgevoel in 2015
7,5 rapportcijfer in leefbaarheid in 2015

≤533 woninginbraken in 2015
≤24 hennepkwekerijen in 2015
≤4.598 overlastmeldingen in 2015
≤ 1.6 schaalscore ervaren overlast in 2015*
≥ 7,2 rapportcijfer veiligheid in 2015*
≥ 7,5 rapportcijfer leefbaarheid in 2015*

 • Aanpak woninginbraken
 • Toepassen hennepprotocol
 • Samenwerking sociale wijkteams doorontwikkelen
 • Participatie traject Veiligheidshuis opvang psychiatrische patiënten
 • Continueren aanpak Holtenbroek III
 • persoons- en groepsgebonden aanpak verschillende doelgroepen  

bron:
politie Oost-NL (2015) ‘Update Gebiedsscan 2014 Gemeente Zwolle’

Gemeente Zwolle (2015) ‘Buurt-voor-Buurt onderzoek’

*dit bekijken we op basis van het buurt-voor-buurt onderzoek in 2017

Relaties met andere programma’s
Programma 6.

Het veiligheidsniveau bij evenementen behouden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We behouden het veiligheidsniveau bij evenementen

Streefdoel/indicator

90% of meer van de evenementen verloopt zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

Meer dan 90% van de evenementen verloopt zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

≥90% evenementen zonder noemenswaardige ordeverstoringen, waarbij organisatoren zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen om dit te realiseren.

Uitvoeren advies over doorontwikkeling van het vergunningsverleningsproces.

De veiligheid tijdens voetbalwedstrijden borgen we met substantiële politie-inzet.

(bron: oordeel professionals)

We hebben inzichtelijk of we de veiligheid kunnen waarborgen met minder politie-inzet

Onderzoeken wat minder politie-inzet tijdens voetbalwedstrijden betekent en of er andere manieren zijn om de veiligheid te waarborgen dan via substantiële politie-inzet.

Relaties met andere programma’s
Programma 9.

Inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We stellen inwoners, ondernemers en organisaties in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgen dat we deze niet overnemen.

Streefdoel/indicator

Inwoners, ondernemers en organisaties nemen hun eigen verantwoordelijkheid en zijn daarin zo nodig door ons gefaciliteerd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

We faciliteren burgers en ondernemers in hun eigen verantwoordelijkheid binnen een aantal veiligheidsthema’s. Denk aan bedrijventerreinen of woninginbraken.     

We weten onze ontwikkelkansen in het faciliteren van de eigen verantwoordelijkheid en zijn indien mogelijk begonnen met het aanboren van deze kansen.

We gaan bekijken of er nog extra mogelijkheden en kansen zijn om de eigen verantwoordelijkheid in veiligheid te faciliteren. We betrekken hierbij ook de input van de motie ‘Samen werken aan veiligheid’.  Waar mogelijk zetten we de eerste stappen in het benutten van deze kansen.   

Relaties met andere programma’s
Programma 2.

Zoveel mogelijk voorkomen van het radicaliseren van onze inwoners

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We voorkomen zover mogelijk dat onze inwoners radicaliseren, hebben zicht op diegene die dit wel doen en grijpen in wanneer nodig.

Streefdoel/indicator

Uitreizigers en terugkeerders uit jihadistische strijdgebieden hebben we in beeld en daarop geïntervenieerd.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

De aanpak tegen radicalisering is in ontwikkeling.    

De aanpak is doorontwikkeld naar integrale, preventieve activiteiten en maatregelen.   

We ontwikkelen een integrale aanpak met samenhangende maatregelen gericht op preventie en repressie. Daarbij hebben we oog voor de belangrijkste voedingsbodems en werken samen met partners en het maatschappelijk middenveld. Ook participeren we in landelijke netwerken met andere gemeenten en ministeries.

Relaties met andere programma’s
Programma 6.

De ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG's doorbreken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We doorbreken de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG’S.

Streefdoel/indicator

Er zijn geen grote groepen OMG’s zichtbaar aanwezig tijdens evenementen en de horeca.

OMG’s veroorzaken geen overlast.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

De problematiek rondom OMG”s is beperkt en beheersbaar.  

De problematiek rondom OMG”s blijft beperkt en beheersbaar.  

Continueren en doorontwikkeling aanpak.

Effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We kennen de effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden.

Streefdoel/indicator

We hebben inzichtelijk wat de effectiviteit is van onze veiligheidsinstrumenten.

Nulsituatie

Norm van 2016

Activiteiten

We kennen onze veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden.

We zijn toegerust om op gewogen wijze veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden in te zetten.

We bekijken welke voorwaarden het effectief inzetten van veiligheidsinstrumenten stelt aan de gemeentelijke organisatie.  Daar waar nodig vullen we deze in.