9 Cultuur

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

19.171

16.992

16.710

16.710

16.710

16.710

Baten

103

43

43

43

43

43

Resultaat voor bestemming

-19.068

-16.949

-16.667

-16.667

-16.667

-16.667

Reservemutaties:

-562

Resultaat na bestemming

-19.630

-16.949

-16.667

-16.667

-16.667

-16.667

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De lasten zijn met name afgenomen door een negatieve inflatiecorrectie (doorwerking vanuit voorgaande jaren), een verschuiving

van overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering en een bezuiniging op de bibliotheek (kunst en cultuur).

Bezuinigingen PPN 2016-2019:

Anders en slimmer organiseren

300

300

Zichtbaarheid kunst en cultuur

60

60

250

250

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)