9 Cultuur

Visie

Kunst en cultuur hebben allereerst een waarde in zichzelf: geraakt worden door een mooie voorstelling of expositie, plezier beleven aan het samen of alleen muziek maken, zingen, toneelspelen en creatieve oplossingen voor innovaties van producten….kunst en cultuur vertegenwoordigen een belangrijke waarde binnen de samenleving. Zowel Zwolse inwoners als professionals doen aan cultuur vanuit passie, met een droom of gewoon omdat het fijn is om van te genieten. Maar kunst en cultuur zijn meer. Ze dragen bij aan de agenda voor een sociale stad Zwolle (met participatie en cultuureducatie), een ondernemende stad (via cultureel ondernemerschap en een creatieve sector), een toekomstbestendige stad (via ruimtelijke ontwikkelingen en een levendig architectuurklimaat) en natuurlijk een levendig Zwolle met een cultuurhistorische binnenstad van formaat en een festivalstad van (inter)nationale allure. Steden en stedelijke regio’s worden hierin steeds belangrijker. Het zijn brandpunten in het culturele aanbod en de creatieve industrie.

We willen cultureel ondernemerschap stimuleren via een omslag van het subsidiëren van organisaties naar meer investeren in zichtbare projecten en activiteiten, zoals uitvoeringen, exposities en evenementen. Natuurlijk houden we een basisinfrastructuur in stand, en met een 'plus' voor cultuur als middel voor innovatie, participatie en verbinding.

Daarbovenop dagen wij samenwerkende partners en anderen uit om de vrije ruimte te gebruiken voor cultureel ondernemerschap. Die kan en mag over de grenzen van gebouwen en sectoren heen (bijvoorbeeld. Cross overs van podium- en beeldende kunst, cultuurhistorie en vernieuwende kunst, kunstonderwijs en bedrijfsleven, cultuur en sociaal domein). Ook de samenwerking tussen professionele kunst, amateurkunst, onderwijs en (MKB) bedrijven biedt een kans voor talentontwikkeling en innovatieve experimenten.

Dit faciliteren en financieren wij niet alleen. We willen de organisatie en uitvoering van cultuur bij voorkeur in en door de stad zelf laten gebeuren. Denk aan het steunpunt amateurkunst en cultuureducatie bij de Stadkamer. Daarom doen wij een hernieuwd beroep op initiatiefnemers uit alle geledingen en sectoren. Dat zijn niet alleen kunstenaars, maar ook creatieve ondernemers in diverse branches, ondernemende burgers en studenten. Daar waar creativiteit en energie opbloeit, zorgt de gemeente waar mogelijk en nodig voor ondersteuning, vooral in de startfase. Hierbij past ook een heroriëntatie op de financiering. Die moet passen bij de initiatieven: soms een structurele subsidie voor de culturele basisinfrastructuur, maar vaker een projectsubsidie.

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is aangekondigd dat er een overkoepelend ‘verhaal van Zwolle’ zal worden gemaakt om de positionering en zichtbaarheid van de stad te verbeteren. Bij cultuur is het cultuurhistorische verhaal belangrijk. De Hanze, Moderne Devotie (o.a. Thomas á Kempis) en Democratie-bestuur (Van der Capellen, Thorbecke) hebben in de stad duidelijke sporen en verhalen nagelaten die ons nog steeds inspireren.

Samenvattend zijn onze ambities:

  • Grotere zichtbaarheid en levendigheid van de cultuur in Zwolle
  • Meer verbinding, ontmoeting en samenwerking
  • Meer ruimte voor cultureel ondernemerschap.

In de Cultuuragenda lichten we aan de hand van deze ambities per agenda uit het Coalitieakkoord toe hoe we vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid gaan prioriteren.

Ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen:
We zien steeds meer particulier initiatief, ook op het gebied van kunst en cultuur. Dit zorgt voor een bredere culturele en creatieve sector, waarin de rol van de overheid kleiner of niet aanwezig is. In deze tendens past ook dat de gesubsidieerde instellingen in staat zijn om flexibel in te spelen op deze veranderende omgeving.

Het gedrag van consumenten is, mede door de financiële crisis, aan verandering onderhevig: niet alleen veranderen voorkeuren qua type voorstellingen, maar zie je ook een afname van bezoekers aan de duurdere voorstellingen en stijging bij goedkopere voorstellingen. Ook wordt steeds later besloten om kaarten te kopen. Verder fluctueren de inkomsten vanuit fondsen en bedrijfsleven sterk. De culturele instellingen anticiperen hierop door aanpassingen in de bedrijfsvoering. De bezoekcijfers in Zwolle zijn stabiel en positief ten opzichte van landelijke ontwikkelingen.

Relevante kaderstellende nota's

  • nog vast te stellen cultuuragenda
  • raadbesluiten cultuureducatie (2013/2014)
  • diverse subsidieregelingen