11 Samenleving

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

21.034

14.237

13.040

13.040

13.040

13.040

Baten

5.129

123

22

22

22

22

Resultaat voor bestemming

-15.905

-14.114

-13.018

-13.018

-13.018

-13.018

Reservemutaties:

2.569

9

reserve onderhoud buurt- en wijkcentra

9

Resultaat na bestemming

-13.336

-14.105

-13.009

-13.018

-13.018

-13.018

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De lagere lasten ontstaan enerzijds door de verschuiving van de overheadlasten naar het programma bedrijfsvoering en anderzijds

zijn er budgetverschuivingen die voor het programma samenleving lastenverhogend uitwerken, zoals hoger budget mantelzorgers

uit het totaalbudget van sociaal domein en overheveling bestuurskosten GGD van programma bestuur. Tevens is de bezuiniging

synergie jeugdfonds en opvoedingsondersteuning ad € 150.000 doorgevoerd.

Bezuinigingen begroting 2015:

Synergie jeugdfonds en opvoedingsondersteuning

150

150

150

150

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)