11 Samenleving

Visie

“Iedereen telt mee” is ons uitgangspunt. De grootste groep Zwollenaren draagt volop bij aan de samenleving, is in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en is maatschappelijk zelfredzaam. Elke wijk heeft zijn eigen kenmerken en dynamiek, dat maakt samen Zwolle. In de Zwolse samenleving komt veel energie naar boven. We zien een groeiend gevoel van publiek eigenaarschap. Zwolle heeft het karakter van een netwerksamenleving waarin de gemeente zich vaak kan beperken tot het leggen van de juiste verbindingen om een maatschappelijk resultaat te bewerkstelligen. Daar waar nodig worden belemmeringen weggenomen en initiatieven ondersteund.

Onze Zwolse kinderen groeien op en leren in een veilige en positieve leefomgeving dicht bij huis, zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde (fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel) en tevreden volwassenen met goede kansen op de arbeidsmarkt en een volwaardige deelname aan de samenleving. Als gemeente zorgen we voor goede basisvoorzieningen, zodat iedereen kans heeft op goede scholing, werk en mogelijkheden om op andere manieren mee te doen. De gemeente zet zich in voor het invullen van de voorwaarden, zodat organisaties en particulieren initiatieven kunnen nemen.

Waar het kan, willen we hulpvragen voor zijn. Dit doen we door onder meer in het programma Samenleving aandacht te besteden aan preventie. Naast het investeren in preventie maken we ook samen met onze partners in het sociaal domein de beweging van dure gespecialiseerde (jeugd)zorg naar lichtere, minder langdurige vormen van ondersteuning. Vanuit het uitgangspunt zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Zo kijken we naar ons gezondheidsbeleid, maar bijvoorbeeld ook naar ons sport- en welzijnsbeleid. Preventie en gezondheidsbevordering bieden welzijn aan onze inwoners, maar hebben daarnaast ook maatschappelijke voordelen, zoals minder zorg(-kosten) en grotere participatie. De vele wijk-, sport- natuur-, culturele en andere verenigingen zien we daarbij als belangrijk verbindend onderdeel van het maatschappelijk netwerk in het sociaal domein.

Mensen die hulp nodig hebben kunnen op ons rekenen. Daarbij gaan we altijd eerst uit van wat mensen (en soms ook familie, vrienden of buren) zelf kunnen en waar nodig springen we als gemeente bij. We sluiten aan bij de verbanden waarin mensen leven. Onder de noemer “Transformatie sociaal domein” werken wij mee aan het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid: meer eigen initiatief, regie en burgerkracht van inwoners, meer informele hulp.

Zo nodig kunnen de inwoners van Zwolle met hun ondersteuningsvragen terecht bij sociale wijkteams. Bij het aanbieden van zorg is de vraag van de inwoner leidend. Hij/zij denkt zelf mee over de beste aanpak in zijn/haar situatie. Zorg en ondersteuning organiseren we zo dicht mogelijk bij de mensen op wijk- en/of buurtniveau (Zie programma 12).

Ontwikkelingen

Meer en meer zien we initiatieven van bewoners gericht op het verbeteren of behouden van de leefbaarheid van hun eigen woonbuurt. De waardering voor hun woonbuurt is gemiddeld ruim voldoende en kent een positieve trend. We werken wijkgericht aan het optimaliseren en concretiseren van verbindingen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. De uitkomsten van het buurt voor buurt onderzoek 2015 en de daaropvolgende opiniërende dialogen met wijkbewoners hebben geleid tot 24 wijkopgaven waarin 2015 en 2016 uitvoering aan wordt gegeven.

Doordat steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen wordt een groter beroep gedaan op de sociale cohesie en sociale netwerken in de wijk. Omdat er bovendien steeds meer ouderen met (beginnende) dementie op zich zelf blijven wonen, vraagt dit ook meer begrip van de samenleving. Daarnaast investeren we om die reden in extra mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering.

Ondanks de gestage groei van het aantal ouderen, blijft Zwolle een stad voor alle leeftijden, omdat ook het aandeel jongeren stijgt.

Relevante kaderstellende nota's

 • Nota wijkacommodaties (2011)
 • Nota Doorontwikkeling wijkgericht werken (september 2012)
 • Samen maken we de stad gezond, Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 (september 2012)
 • Werken vanuit vertrouwen (december 2012)
 • De toekomst van Zwolle, nota jeugdbeleid (december 2012)
 • Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2012-2015 (2013)
 • Op weg naar een meerjarenvisie peuterspeelzaalwerk (april 2013)
 • Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein (juni 2014)
 • Wmo beleidskader 2014-2017 (december 2014)
 • Beleidsplan Jeugdhulp Zwolle 2015-2016 (november 2014)
 • Beleidsnota mantelzorgondersteuning en waardering (maart 2015)
 • LHBT-aanpak 2016-2017 (vaststelling 2016)