12 Inwonersondersteuning

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

46.489

101.839

91.685

91.783

91.881

92.003

Baten

22.294

8.543

8.023

8.023

8.023

8.023

Resultaat voor bestemming

-24.195

-93.296

-83.662

-83.760

-83.858

-83.980

Reservemutaties:

-1.248

Resultaat na bestemming

-25.443

-93.296

-83.662

-83.760

-83.858

-83.980

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Naast de verschuiving van lasten naar het programma bedrijfsvoering zijn de lasten vooral verlaagd door het doorvertalen van de

rijkskortingen op het sociaal domein voor het onderdeel jeugd, hulp in de huishouding, vervoer Wmo en participatie.

De rijksinkomsten voor het sociaal domein komen binnen via het gemeentefonds en worden verantwoord onder programma 19.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

Lasten stadsuitbreiding

-98

-196

-318

Bezuinigingen c.q. budgetverlagingen sociaal domein:

Hulp bij het huishouden

1000

1500

1900

1900

Vervoer Wmo (inkoop collectief vervoer)

500

500

500

500

Nieuw zorgarrangement sociaal wijkteams

600

1000

1600

1600

Particpatie wb re-integratie WSW

900

2000

2000

2000

Jeugdzorg

4900

5500

5500

5500

Incidentele bestedingen begroting 2016:

Participatieraad

-60

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)