13 Opvang en bescherming

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

12.651

68.038

76.724

76.724

76.724

76.724

Baten

664

Resultaat voor bestemming

-11.987

-68.038

-76.724

-76.724

-76.724

-76.724

Reservemutaties:

317

Resultaat na bestemming

-11.670

-68.038

-76.724

-76.724

-76.724

-76.724

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De stijging van de lasten is het gevolg van de omzetting van de hogere gemeentefondsuitkering voor beschermd wonen naar

budget om deze taak uit te voeren. Daar staat tegenover dat het budget voor vrouwenopvang met € 0,2 mln. is verlaagd

vanwege een lagere uitkering van het rijk. Verder zijn lasten afgenomen door een verschuiving van de overheadkosten naar het

programma bedrijfsvoering en is een negatieve inflatiecorrectie doorgevoerd vanwege te hoge inflatie over de afgelopen jaren.

Bezuinigingen begroting 2015:

MO/VS/OGGZ/nazorg ex-gedetineerden

14

14

14

14

Meerjarige incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

DATO

-100

-100

-100

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)