16 Bestuur en dienstverlening

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

32.625

26.091

9.918

9.933

9.945

9.961

Baten

14.806

15.977

6.053

6.053

6.053

6.053

Resultaat voor bestemming

-17.819

-10.114

-3.865

-3.880

-3.892

-3.908

Reservemutaties:

3.261

-565

reserve verkiezingen

-145

reserve verplichtingen APPA

100

egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

56

reserve begraafplaatsen

26

reserve rechtspositionele verplichtingen PZ

18

Resultaat na bestemming

-14.558

-10.679

-3.810

-3.880

-3.892

-3.908

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Een groot deel van de lasten en baten is overgeheveld naar het programma bedrijfsvoering. De bijdrage in de bestuurskosten

van de GGD zijn samengevoegd met de overige bijdragen aan de GGD en geraamd onder programma inwonersondersteuning.

De opbrengst bouwleges is met € 0,5 mln. verlaagd en de bezuinigingen op communicatie (zie onderstaand overzicht) zijn verwerkt.

Toelichting mutaties meerjarenraming:

vrijvallende kapitaallasten

2

7

13

lasten stadsuitbreiding

-17

-34

-56

Bezuinigingen bij begroting 2015:

Communicatie

40

40

40

40

Bezuinigingen PPN 2016-2019:

Dienstverlening en communicatie

50

50

50

50

Structurele bestedingen PPN 2016-2019:

Regionalisering (zie ook programma economie)

-109

-65

-65

-65

Incidentele bestedingen PPN 2016-2019:

Digitalisering gemeentelijke publicaties

-32

Bouwleges

-500

-500

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)