17A Exploitatie gronden

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

40.048

54.042

43.761

43.761

43.761

43.761

Baten

35.349

52.020

42.081

42.081

42.081

42.081

Resultaat voor bestemming

-4.699

-2.022

-1.680

-1.680

-1.680

-1.680

Reservemutaties:

458

1.926

algemene reserve vastgoed

1.459

reserve toekomstige exploitatie gronden

293

Resultaat na bestemming

-4.241

-96

72

-1.680

-1.680

-1.680

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

De budgetten voor de grondexploitaties zijn gebaseerd op de MPV 2015. Er heeft een geringe verschuiving van overheadlasten

naar het programma bedrijfsvoering plaatsgevonden en de rentetoevoeging aan de voorziening vastgoed is toegenomen.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)